4403/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Vương Duy Biên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v tổ chức biểu diễn vở kịch “Frankenstein”

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;
Căn cứ Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, khấu;
Căn cứ Quy ché hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và Quyết định 1973/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thế thao và Du lịch về việc sửa đối, bố sung Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Giám đốc Trung tâm Tổ chức biểu diễn nghệ thuật,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cho phép Trung tâm Tổ chức biểu diễn nghệ thuật (Cục Nghệ thuật biểu diễn) đón đoàn nghệ sỹ Nhà hát The New Theatre (TNT) - Vương quốc Anh (05 người) vào Việt Nam tố chức biếu diễn vở kịch “Frankenstein” của tác giả Paul Stebbings.
Thời gian và địa điểm: Ngày 17/3/2015 tại Trường Quốc tế UNIS (Hà Nội); ngày 18/3/2015 tại Nhà hát Lớn Hà Nội và ngày 20-21/3/2015 tại Nhà hát Thành phố Hồ Chí Minh.
Điều 2. Về kinh phí:
- Nhà hát TNT chịu toàn bộ chi phí cho chuyến lưu diễn, bao gồm thù lao biểu diễn, vé máy bay quốc tế và bảo hiểm y tế cho nghệ sỹ, các chi phí ăn, ở, đi lại của các nghệ sỹ tại Việt Nam; chi phí thuê địa điểm biểu diễn tại các thành phố; chi phí thuê âm thanh, ánh sáng biếu diễn và các chi phí khác liên quan đến tổ chức biểu diễn. Nhà hát TNT bán vé các buổi biểu diễn để bù đắp một phần chi phí lưu diễn.
- Trung tâm Tổ chức biểu diễn nghệ thuật chịu chi phí tiền thù lao làm việc ngoài giờ phục vụ biểu diễn cho cán bộ Việt Nam; chi phí cho 02 cán bộ, phiên dịch của Trung tâm đi TP. Hồ Chí Minh phối hợp với Nhà hát TNT tổ chức chương trình lưu diễn; chi phí lễ tân và tuyên truyền quảng bá cho chuyến lưu diễn.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biếu diễn, Giám đốc Ban Quản lý Nhà hát Lớn Hà Nội, Giám đốc Trung tâm Tổ chức biểu diễn nghệ thuật và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
-Sở VHTTDL TP, Hồ Chí Minh;
- Lưu: VT, HTQT. TQA (10).
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác