4404/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc giao nhiệm vụ tổ chức Lễ Khai mạc và Lễ Bế mạc Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ II, 2012

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP, ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 748/QĐ-BVHTTDL ngày 01 tháng 3 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ II;

Căn cứ Quyết định số 1720/QĐ-BVHTTDL ngày 09 tháng 5 năm 2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Đề án tổ chức Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ II;

Căn cứ Quyết định số 1733/QĐ-BVHTTDL ngày 10 tháng 5 năm 2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Kế hoạch tổng thể Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ II;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Điện ảnh,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Nhà hát Ca, Múa, Nhạc nhẹ Việt Nam phối hợp với Cục Điện ảnh xây dựng kịch bản và tổ chức thực hiện Lễ Khai mạc và Lễ Bế mạc Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ II, 2012.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Điện ảnh và Nhà hát Ca, Múa, Nhạc nhẹ Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Bộ trưởng;
- Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái; 
- Lưu: VT, ĐA


 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác