4405/BVHTTDL-KHTC

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG - Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

CÔNG VĂN Về việc Thoả thuận dự án tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử số 04 Nguyễn Du, tỉnh Đăk Lăk.

Kính gửi: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Đăk Lăk

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch nhận được Tờ trình số 1269/TTr- SVHTTDL ngày 26 tháng 7 năm 2010 của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Đăk Lăk về việc đề nghị thoả thuận dự án tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử số 04 Nguyễn Du. Sau khi nghiên cứu, xem xét hồ sơ dự án gửi kèm, và ý kiến thẩm định của Cục Di sản văn hoá tại Công văn số 580/DSVH-DT ngày 15 tháng 9 năm 2010, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

1. Cơ bản thống nhất với nội dung dự án tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử số 04 Nguyễn Du do Công ty Tư vấn xây dựng công trình văn hoá và đô thị lập, bao gồm các hạng mục: tu bổ ngôi nhà Biệt điện, nhà quản tượng (Nài voi) tôn tạo sân vườn, hạ tầng kỹ thuật và các hạng mục phụ trợ khác. Công tác đánh giá khảo tả hiện trạng di tích và các phương án tu bổ, tôn tạo các hạng mục của di tích đã phù hợp với qui chế bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh. Dự án đã được chỉnh sửa theo tinh thần Công văn số 4321/BVHTTDL- KHTC ngày 22 tháng 12 năm 2008 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

2. Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch lưu ý, chỉnh sửa một số nội dung sau:

- Phần thuyết minh của dự án: Bổ sung cơ sở pháp lý như Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa, một số Nghị định, Thông tư mới liên quan đến hoạt động xây dựng cơ bản, và các văn bản pháp lý liên quan đến hoạt động tu bổ, tôn tạo di tích. Đánh giá những thay đổi về hình thức kiến trúc của các hệ mục di tích trong quá trình quản lý, khai thác sử dụng, đặc biệt là ngôi nhà Biệt điện được sử dụng để làm nhà trưng bày. Công tác quản lý, trông nom nhằm phát huy giá trị của di tích sau khi được đầu tư tu bổ tôn tạo.

Sắp xếp lại đề mục và thứ tự trình bày từ trang 9 đến trang 11, cần đánh giá hiện trạng các hạng mục di tích làm cơ sở đề xuất phương án tu bổ, tôn tạo.

Cần xác định rõ những nguồn vốn để thực hiện dự án, cũng như điều chỉnh kế hoạch thực hiện cho phù hợp và có tính khả thi (trang 17).

- Đối với nhà Biệt điện: Cần thống kê số lượng hiện vật hiện còn và bổ sung phương án bảo quản và trưng bày nhằm tái hiện lại di tích cho đúng với thời điểm khởi dựng. Hệ thống chiếu sáng nội thất cần nghiên cứu phục chế hình thức sao cho phù hợp với công trình trước đây như đèn, quạt trần, công tắc…

- Bổ sung các bản vẽ phục hồi các bộ cửa đi, cửa sổ điển hình. Trong thiết kế có đề cập đến việc trát vá 30% diện tích bề mặt công trình, do vậy cần xác định rõ loại vật liệu và kỹ thuật thi công cho phù hợp, đảm bảo kỹ thuật và mỹ thuật sau khi tu bổ. Cần đánh giá kỹ mức độ hư hỏng của sàn gỗ, và bổ sung bản vẽ tu bổ cho hạng mục này.

- Hạng mục nhà quản tượng: Cần thuyết minh rõ về lý do phải nâng cao cất nền khi tu bổ. Các cấu kiện gỗ hư hỏng thay mới phải sử dụng đúng chủng loại và ngâm tẩm chống mối mọt theo quy định.

- Đối với hệ thống chiếu sáng ngoài khuôn viên di tích: Nên hạn chế bớt số lượng đèn trụ thấp (Đ1) và đèn màu xanh chiểu hắt tán cây (Đ4), đồng thời không nên đặt đèn pha Halogen (Đ3) tại vị trí quá gần với cột đèn 4 bóng (Đ2).

- Phần khái toán cần được tính toán chi tiết hơn, theo hướng phân khai kinh phí cho từng hạng mục, từng nội dung công việc cụ thể, chi tiết chi phí nguyên vật liệu, chi phí nhân công..

Trong đó cần tính toán, xác định rõ những nội dung được tính theo đơn giá chuyên ngành, những nội dung theo đơn giá, định mức xây dựng cơ bản thông thường.

- Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Đăk Lăk có trách nhiệm lấy ý kiến của các nhà chuyên môn, của nhân dân về nội dung của dự án theo đúng như quy định.

3. Về nguồn vốn đầu tư: Vốn đầu tư phát triển của Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hoá, hàng năm cân đối qua địa phương dùng để hỗ trợ việc trùng tu, tôn tạo các hạng mục di tích gốc. Các hạng mục, công trình phụ trợ còn lại đề nghị sử dụng ngân sách địa phương và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác.

Đề nghị Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Đăk Lăk căn cứ vào các ý kiến nêu trên chỉ đạo đơn vị tư vấn chỉnh sửa hoàn thiện dự án và trình Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định phê duyệt, đồng thời cho triển khai thiết kế bản vẻ thi công trình Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (có gửi kèm theo quyết định phê duyệt dự án) để xem xét thẩm định và bố trí vốn./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ trưởng (để b/c);

- Thứ trưởng Lê Khánh Hải;

- UBND tỉnh Đăk Lăk;

- Cục Di sản văn hóa;

- Lưu: VT, KHTC, PT.10.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác