4406/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v thăm dò khảo cổ các địa điểm: Gò Bà Điệp, gò Hai Lép và gò Sáu Thàng thuộc khu vực phía Đông chân núi Ba Thê, thị trấn Óc Eo, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang.

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Luật di sản văn hóa, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hoá và Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật di sản văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hoá;
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quyết định số 86/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quy chế thăm dò, khai quật khảo cổ;
Xét đề nghị của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang tại Công văn số 1767/SVHTTDL-DSVH ngày 25 tháng 11 năm 2015; của Ban Quản lý di tích Văn hóa óc Eo tại Công văn số 49/BQL ngày 03 tháng 12 năm 2015; của Viện Khoa học Xã hội vùng Nam Bộ tại Công văn số 264/VKHXHVNB- TTKCH ngày 12 tháng 11 năm 2015;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Di sản văn hóa,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cho phép Ban Quản lý di tích Văn hóa Óc Eo tỉnh An Giang phối hợp với Trung tâm Khảo cổ học, Viện Khoa học Xã hội vùng Nam Bộ thăm dò khảo cổ tại các địa điểm: Gò Bà Điệp, gò Hai Lép và gò Sáu Thàng thuộc khu vực phía Đông chân núi Ba Thê, thị trấn Óc Eo, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang.
- Thời gian thăm dò: Từ ngày 25/12/2015 đến ngày 27/01/2016.
- Diện tích thăm dò: 40m2 (16 hố).
- Phụ trách thăm dò: Ông Nguyễn Quốc Mạnh, Trung tâm Khảo cổ học, Viện Khoa học Xã hội vùng Nam Bộ.
Điều 2. Trong thời gian thăm dò khảo cổ, các cơ quan được cấp giấy phép cần chú ý bảo vệ địa tầng của di tích; có trách nhiệm tuyên truyền cho nhân dân về việc bảo vệ di sản văn hoá ở địa phương, không công bố kết luận chính thức khi chưa có sự thỏa thuận của cơ quan chủ quản và Cục Di sản văn hóa.
Những hiện vật thu được trong quá trình thăm dò phải được tạm nhập vào Ban Quản lý di tích Văn hóa óc Eo; Ban Quản lý di tích Văn hóa Óc Eo có trách nhiệm tiếp nhận, quản lý và báo cáo Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phương án bảo vệ và phát huy giá trị những hiện vật đó.
Điều 3. Sau khi kết thúc đợt thăm dò chậm nhất 03 (ba) tháng, Ban Quản lý di tích Văn hóa Óc Eo tỉnh An Giang và Trung tâm Khảo cổ học, Viện Khoa học Xã hội vùng Nam Bộ phải có báo cáo sơ bộ và sau 01 (một) năm phải có báo cáo khoa học gửi về Cục Di sản văn hóa.
Khi công bố kết quả của đợt khai quật, các cơ quan được cấp giấy phép cần trao đổi với Cục Di sản văn hóa.
Điều 4. Cục Di sản văn hóa có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra đợt khai quật nói trên đúng với nội dung Quyết định.
Điều 5. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, Thủ trưởng cơ quan được cấp giấy phép chịu trách nhiệm thi hành Quyết định
 
Nơi nhận:
-Như Điều 5;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- Sở VHTTDL tỉnh An Giang;
- BQLDT Văn hóa Óc Eo tỉnh An Giang (02);
- TT Khảo cổ, Viện KHXH vùng Nam Bộ (02);
-Lưu: VT, DSVH, LQV.11.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác