4407/BVHTTDL-KHTC

KTBT, TT Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Về việc xây dựng Chương trình MTQG về văn hóa giai đoạn 2012-2015 và Kế hoạch năm 2012.

Kính gửi: Các Cục, Vụ quản lý chương trình

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Danh mục các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2012-2015 tại Quyết định số 2406/QĐ-TTg  ngày 18 tháng 12 năm 2011. Theo đó:

1. Giao cho Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa giai đoạn 2012-2015 với 6 dự án thành phần, cụ thể:

Dự án 1: Chống xuống cấp, tu bổ và tôn tạo di tích;

Dự án 2: Sưu tầm, bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa phi vật thể của các dân Tộc Việt Nam;

Dự án 3: Tăng cường đầu tư xây dựng, phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao các huyện miền núi, vùng sâu vùng xa, biên giới hải đảo;

Dự án 4: Hỗ trợ phát triển hệ thống vui chơi, giải trí cho trẻ em khu vực miền núi, vùng sâu vùng xa, biên giới và hải đảo;

Dự án 5 : Đầu tư phát triển các loại hình nghệ thuật truyền thống;

Dự án 6: Tăng cường năng lực cán bộ văn hóa cơ sở, truyền thông và giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình,

Như vậy, so với đề xuất của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tại Công văn số 2197/BVHTTDL-KHTC ngày 13 tháng 7 năm 2011 (đây là văn bản mới nhất sau 3 lần rà soát chỉnh sửa theo yêu cầu của các Bộ, ngành Trung ương). Thì Thủ tướng Chính phủ đã không đồng ý cho triển khai 02 dự án, đó là: Dự án bảo tồn một số làng bản tiêu biểu và lễ hội truyền thống đặc sắc của dân tộc ít người, Dự án hỗ trợ phát triển điện ảnh. Đồng thời bổ sung thêm 01 dự án theo đề xuất của Bộ Kế hoạch và Đầu tư là Dự án Tăng cường năng lực cán bộ văn hóa cơ sở, truyền thông và giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình.

2.  Yêu cầu các Bộ (cơ quan quản lý chương trình) rà soát mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng nội dung chi tiết của Chương trình gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 31 tháng 12 năm 2011 để thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đồng thời xây dựng nội dung và phương án phân bổ kế hoạch năm 2012 (bao gồm cả vốn đầu tư phát triển và vốn sự nghiệp), gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính trước ngày 28 tháng 12 năm 2011 để tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ.

Do vậy, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đề nghị các Cục Vụ, Quản lý chương trình:

-Thứ nhất, khẩn trương tiến hành tà soát bổ sung các nội dung, hoàn thiện các dự án do mình chịu trách nhiệm điều hành quản lý, theo đúng như phân công tại đề cương chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa giai đoạn 2012-2015 kèm theo công văn số 2197/BVHTTDL-KHTC ngày 13 tháng 7 năm 2011 (có sao gửi kèm). Nội dung cần tập trung bổ sung việc đánh giá những kết quả

đạt được trong quá trình thực hiện chương trình giai đoạn 2006-2010 và tình hình thực hiện của năm 2011, đặc biệt là bổ sung các số liệu, báo cáo về thực trạng hoạt động của lĩnh vực do mình quản lý, những khó khăn tồn tại cần phải giải quyết bằng Chương trình mục tiêu. Đồng thời làm rõ và chi tiết những nội dung công việc cũng như phương pháp triển khai của từng nội dung công việc cụ thể.

- Thứ hai, hoàn thành việc xây dựng kế hoạch năm 2012 theo như hướng dẫn tại Công văn số 2971/BVHTTDL-KHTC ngày 14 tháng 9 năm 2011(có văn bản kèm theo). Trong đó đặc biệt lưu ý, chỉ xây dựng kế hoạch theo những dự án, những nội dung công việc đã được Thủ tướng Chính phủ cho triển khai Đề nghị, các Cục, Vụ quản lý chương trình khẩn trương tổng hợp báo cáo và gửi về Vụ Kế hoạch Tài chính trước ngày 25 tháng 12 năm 2011 để tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Bộ./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Thứ trưởng Lê Khánh Hải;

-Lưu: VT, KHTC, PT.12.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác