4408QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG -Lê Tiến Thọ Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt kịch bản các chương trình nghệ thuật phục vụ Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Kế hoạch số 11/HĐTĐKTTW-VI ngày 30 tháng 3 năm 2010 của Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương về tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII và Công văn số 152/HĐTĐKTTW ngày 12 tháng 10 năm 2010 của Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương về việc phân công chuẩn bị Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII;

Căn cứ Thông báo số 361/TB-VP ngày 14 tháng 10 năm 2010 của Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về kết luận của Thứ trưởng Lê Tiến Thọ về việc tổ chức phục vụ Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng và Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ Vll;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn,

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt kịch bản các chương trình nghệ thuật phục vụ Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII (Theo chi tiết kịch bản đính kèm), gồm:

- Chương trình văn nghệ ngày 27 và 28 tháng 12 năm 2010

- Chương trình nghệ thuật: Hoa đất nước chào mừng Đại hội vào tối ngày 27/12/2010;

Điều 2. Trong quá trình dàn dựng, các đơn vị và cá nhân có trách nhiệm chỉnh sửa theo sự góp ý của Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức.

Điều 3. Kinh phí tổ chức hoạt động thực hiện theo chế độ hiện hành và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 4;

-Bộ trưởng, Hoàng Tuấn Anh (để b/c);

-Lưu: VT, NTBD (3), Thg05.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác