4409/BVHTTDL-KHCNMT

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v báo cáo công tác bảo vệ môi trường trong lĩnh vực du lịch, tổ chức lễ hội, bảo vệ và phát huy giá trị di tích

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh thành
 
Năm 2013, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng và ban hành Thông tư liên tịch số 19/2013/TTLT- BVHTTDL-BTNMT ngày 30 tháng 12 năm 2013 “Hướng dẫn bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch, tổ chức lễ hội, bảo vệ và phát huy giá trị di tích” (sau đây viết tắt là Thông tư liên tịch), nhằm góp phần giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường trong hoạt động phát triển bền vững du lịch, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa của đất nước.
Căn cứ nội dung Thông tư liên tịch, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu các đơn vị báo cáo công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động của đơn vị trong năm 2014 gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Uỷ ban nhân dân tỉnh/thành trước ngày 25 tháng 12 năm 2014. (Mẫu báo cáo tại Phụ lục 1, 2 kèm theo Công văn này).
Để việc triển khai, thực hiện Thông tư liên tịch trong thực tế đạt hiệu quả, yêu cầu đơn vị căn cứ nội dung Công văn khẩn trương thực hiện và báo cáo về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo địa chỉ: Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường số 51, Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội trước ngày 25 tháng 12 năm 2014./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, KHCNMT, TX.30.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác