440/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v soạn thảo Thông tư bãi bỏ một số văn bản của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giao Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan soạn thảo Thông tư bãi bỏ một sổ văn bản của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Điều 2. Kinh phí soạn thảo văn bản được chi từ ngân sách sự nghiệp của Văn phòng Bộ theo chế độ quy định.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);

- TT Huỳnh Vĩnh Ái;
- Lưu: VT, PC, NA (10).
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác