4411/ KH-BVHTTDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Kế hoạch Số: 4411/ KH-BVHTTDL, ngày 11 tháng 12 năm 2012 Hội nghị trực tuyến hướng dẫn công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch nhiệm kỳ 2011-2016; 2016-2021

Căn cứ Hướng dẫn số 61/HD-BCSĐ ngày 30 tháng 11 năm 2012 của Ban Cán sự đảng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch hướng dẫn công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch nhiệm kỳ 2011- 2016; 2016-2021; Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch phân công tổ chức Hội nghị trực tuyến hướng dẫn công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản ỉý của Bộ Văn hoá, Thế thao và Du lịch như sau:

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ HỘI NGHỊ:

1. Chủ trì Hội nghị: Đồng chí Hoàng Tuấn Anh, Ủy viên Trung Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

2. Thời gian: 8 giờ 00 phút ngày 13/12/2012 (Thứ năm)

3. Thành phần: Theo Giấy mời họp số 541/GM-BVHTTDL ngày 11 tháng năm 2012 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

3. Địa điểm: tổ chức tại 03 điểm cầu: Hà Nội - Đà Nng và tp Hồ Chí Minh

 3.1. Điểm cầu Hà Nội: Phòng họp A1, trụ sở Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch

Số 51 Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

3.2. Điểm cầu Đà Nng: Phòng họp trụ sở Cơ quan đại diện Văn phòng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Số 58 Phan Châu Trinh, quận Hải Châu, thành phố Đà Nng.

3.3. Điểm cầu tp Hồ Chí Minh: Phòng họp Cơ quan đại diện Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Số 170 Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, quận 3, tp Hồ Chí Minh.

II. PHÂN CÔNG CỤ THỂ:

1. Vụ Tổ chức cán bộ:

- Thiết kế, in ấn, gửi Giấy mời và xác nhận thông tin về sự tham dự theo danh sách đại biểu tại điểm cầu Hà Nội (Danh sách kèm theo).

- Chuấn bị nội dung, kế hoạch, chương trình Hội nghị.

- Chuấn bị in và phát tài liệu tại điểm cầu Hà Nội và gửi tài liệu cho điểm cầu Đà Nng và thành phố Hồ Chí Minh.

2. Văn phòng Bộ:

- Chủ trì Hội nghị tại điểm cầu thành phố Đà Nng.

- Phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ gửi Giấy mời và xác nhận thông tin về sự tham dự của đại biểu dự Hội nghị tại điếm cầu tại Hà Nội và Đà Nng (Danh sách kèm theo)

- Chuấn bị các phương tiện kỹ thuật kết nối 3 điểm cầu.

- Chuẩn bị phòng họp, các trang thiết bị để Hội nghị trực tuyến, phông, lễ tân, biển tên các đơn vị, giải lao giữa giờ... tại điểm cầu Hà Nội và Đà Nng.

- Phát hành tài liệu tại điểm cầu Đà Nng.

3. Cơ quan đạỉ diện Bộ tại thành phố Hồ Chí Minh

- Chủ trì Hội nghị tại điếm cầu thành phố Hồ Chí Minh.

- Phối họp với Vụ Tố chức cán bộ gửi Giấy mời và xác nhận thông tin về sự tham dự của đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu tp Hồ Chí Minh (Danh sách kèm theo)

- Phát hành tài liệu tại điểm cầu tp Hồ Chí Minh.

- Chuẩn bị phòng họp, các trang thiết bị để Hội nghị trực tuyến, phông, lễ tân, biển tên các đơn vị, giải lao giữa giờ... tại điểm cầu tp Hồ Chí Minh.

- Phối hợp với Văn phòng Bộ đảm bảo kỹ thuật trực tuyến, đường truyền tại đầu cầu tp Hồ Chí Minh.

Market Hội trường tại các điểm cầu ngày 13/12/2012:

B VĂN HOÁ, THẺ THAO VÀ DU LỊCH

HỘI NGHỊ

TRỰC TUYẾN V CÔNG TÁC QUY HOẠCH CÁN B

Hà Nội/Đà Nng/tp Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 12 năm 2012

Đ nghị các đơn vị chủ động và phối hợp triển khai thực hiện Kế hoạch./.

 

Nơi nhận:

-Bộ trưởng (để b/c);

-Văn phòng;

-Vụ Tổ chức cán bộ;

-Cơ quan đại diện Bộ tại tp HCM;

-Lưu: VT, TCCB, NTH.07.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác