4412/KH-BVHTTDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Kế hoạch Số: 4412/KH-BVHTTDL, ngày 12 tháng 12 năm 2012 Tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 01/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ và phát động cuộc thi sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật có chất lượng cao về tư tưởng và nghệ thuật, phản ánh cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ cứu nước, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước giai đoạn 1930-1975

Thực hiện ý kiến của Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Quyết định 844/QĐ-TTg ngày 01/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ và phát động cuộc thi sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật có chất lượng cao về tư tưởng và nghệ thuật, phản ánh cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ của nước, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước giai đoạn 1930-1975. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định số 844/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và phát động cuộc thi sáng tác các tác phẩm có giá trị cao về nghệ thuật phản ánh cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước giai đoạn 1930-1975, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Triển khai phổ biến kế hoạch thực hiện đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 844/QĐ-TTg, ngày 01/6/2011 để các tập thể, cá nhân biết, thực hiện và tham gia;

- Các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ nắm chắc kế hoạch để tổ chức thực hiện đúng thẩm quyền, trách nhiệm được phân công, các cơ quan Báo chí thực hiện tốt việc tuyên truyền, phổ biến.

2. Yêu cầu

Các đơn vị liên quan chuẩn bị nội dung, chương trình, các tài liệu liên quan để tổ chức Hội nghị đạt hiệu quả, tiết kiệm.

II. KẾ HOẠCH TỔ CHỨC

1. Thời gian, địa điểm tổ chức

Thời gian: 14 giờ 00, ngày 18/12/2012;

Địa điểm: Hội trường C6, trụ sở cơ quan Bộ VHTTDL, số 51 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

2. Nội dung và chương trình

a. Nội dung

- Công bố triển khai thực hiện Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 01/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án khuyến khích sáng tác và công bố các tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị cao về nghệ thuật phản ánh cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ cứu nước, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước giai đoạn 1930- 1975 (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì);

 - Phát động cuộc thi sáng tác các tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị cao về nghệ thuật phản ánh cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ cứu nước, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước giai đoạn 1930-1975 (Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam chủ trì);

b) Chương trình

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu;

- Phát biểu khai mạc Hội nghị;

- Công bố Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 01/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ;

- Công bố Quyết định tổ chức cuộc thi sáng tác các tác phẩm;

- Công bố các tiêu chí đặt hàng các tác phẩm;

Thảo luận;

- Kết luận Hội nghị.

3. Thành phần khách mời (dự kiến 200 đại biểu và phóng viên Báo chí:

- Lãnh đạo Bộ và đại diện các đơn vị thuộc Bộ liên quan;

- Lãnh đạo và các đơn vị liên quan của UBTQ Liên hiệp các Hội VHNTVN; - Khách mời:

+ Đại điện Văn phòng Trung ương Đảng

+ Đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương;

+ Đại diện Bộ Thông tin và Truyền thông;

+ Đại diện Bộ Tài chính;

+ Đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư,

+ Đại diện Vụ Văn hóa văn nghệ Ban Tuyên giáo Trung ương;

+ Đại diện Vụ Khoa báo văn xã Văn phòng Chính phủ;

+ Các cơ quan Báo chí, Truyền hình Trung ương và Hà Nội.

4. Chủ trì Hội nghị:

- Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Lãnh đạo Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam đồng chủ trì;

- Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Vụ Kế hoạch, Tài chính Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Văn phòng Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam chuẩn bị và tổ chức thực hiện.

III. PHÂN CÔNG THỨC HIỆN

1. Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

-Chủ trì, phối hợp với Vụ Kế hoạch, Tài chính và Văn phòng UBTQ Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị,

- Dự thảo và phát hành giấy mời tới các đại biểu giấy mời các cơ quan Báo chí; phối hệ với UBTQ Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam mời các đại biểu phía UBTQ Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam và các Hội liên quan;

- Chuẩn bị Hội trường, trang trí và lễ tân đón tiếp các đại biểu;

- Chuẩn bị kinh phí tổ chức Hội nghị;

- Phối hợp thanh quyết toán kinh phí Hội nghị theo quy định.

2. Vụ Kế hoạch, Tài chính Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Phối hợp với Văn phòng xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị

- Chuẩn bị nội dung, chương trình Hội nghị, các tài liệu liên quan đến Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 06/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ phát tại Hội nghị.

- Chuẩn bị bài phát biểu khai mạc Hội nghị của lãnh đạo Bộ;

- Cử cán bộ phối hợp đón tiếp các đại biểu;

- Phối hợp thanh quyết toán kinh phí Hội nghị theo quy định.

3. Các đơn vị liên quan thuộc Bộ

- Xây dựng kế hoạch triển khai Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 06/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ;

- Phối hợp thanh quyết toán kinh phí Hội nghị theo quy định.

4. Văn phòng UBTQ Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam

- Phối hợp với Văn phòng, Vụ Kế hoạch, Tài chính xây dựng kế hoạch và tổ chức Hội nghị; đón tiếp đại biểu;

- Chuẩn bị và phát tài tài liệu phát động cuộc thi sáng tác các tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị cao về nghệ thuật phản ánh cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ cứu nước, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước giai đoạn 1930- 1975 tại Hội nghị;

- Gửi giấy mời và xác nhận sự tham dự đối với các đại biểu của UBTQ Liên hiệp các hội VHNT Việt Nam,

- Cử Lễ tân phối hợp đón tiếp các đại biểu;

Các đơn vị được phân công chủ động thực hiện công việc được giao đảm bảo đúng tiến độ, các vấn đề phát sinh, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện báo cáo xin ý kiến chỉ đạo trực tiếp của Lãnh đạo.

Căn cứ kế hoạch, các đơn vị chủ động và phối hợp thực hiện./.

 

Nơi nhận:

-Bộ trưởng;

-Lãnh đạo Văn phòng;

-Lãnh đạo Vụ Kế hoạch, Tài chính;

-UBTQ Liên hiệp các Hội VHNTVN;

-Lưu: VT, VP (HCTC), LC (15).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác