4412/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Phê duyệt Đề án tổ chức Liên hoan cán bộ thư viện Lào tuyên truyền giới thiệu sách

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 152/QĐ-BVHTTDL ngày 17 tháng 01 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành kế hoạch công tác năm 2012;

Căn cứ Quyết định số 4316/QĐ-BVHTTDL ngày 29 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt kế hoạch tuyên truyền hoạt động Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2012;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thư viện,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Đề án tổ chức Liên hoan cán bộ thư viện Lào tuyên truyền giới thiệu sách.

Điều 2. Kinh phí tổ chức Liên hoan cán bộ thư viện Lào tuyên truyền giới thiệu sách được trích từ ngân sách sự nghiệp tại Văn phòng Bộ theo dự toán được phê duyệt.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào, Vụ trưởng Vụ Thư viện, chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái;
- Lưu: VT, TV

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác