4415/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc Tổ chức Road Show tại Cộng hòa Pháp

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Quyết định số 122/2009/QĐ-TTg ngày 09 tháng là năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ Quy chế xây dựng và thực hiện Chương trình xúc tiến du lịch quốc gia giai đoạn 2009- 2010;

Căn cứ Quyết định số 4027/QĐ-BVHTTDL ngày 02 tháng 11 năm 2009 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt Chương trình xúc tiến du lịch quốc gia năm 2009; Xét đề nghị của Tổng Cục trưởng Tổng cục Du lịch và Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt Chương trình Tổ chức Road Show tại Cộng hòa Pháp do Tổng cục Du lịch là đơn vị Chủ trì Chương trình trình từ ngày 12/12 đến ngày 19/12/2009 gồm các nội dung chính sau:

1. Đoàn ra của đơn vị Chủ trì Chương trình gồm:

- Số cán bộ làm công tác quản lý, hướng dẫn của Tổng cục Du lịch Việt Nam tham gia chương trình: 05 người.

-Số cán bộ tham gia tổ chức xúc tiến, quảng bá du lịch (mời nghệ sỹ): 10 người, từ ngày 12/12 đến ngày 19/12/2009 (do đi bằng vé máy bay thưởng của hàng không, ngân sách chỉ hỗ trợ lệ phí xuất vé)

- Số doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch tham gia đoàn: 20 doanh nghiệp (hỗ trợ 01 người/ doanh nghiệp tham gia chương trình)

Giao Tổng Cục trưởng Tổng cục Du lịch Việt Nam quyết định cụ thể danh sách thành viên tham gia đoàn.

2. Được tổ chức giao thương (mời cơm) xúc tiến du lịch tại Paris (300 đại biểu).

3. Nguồn kinh phí được ngân sách nhà nước hỗ trợ (1.150.000.000 đồng) được phân bổ tại Quyết định số 4027/QĐ-BVHTTDL ngày 02/11/2009 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và nguồn kinh phí xã hội hóa được huy động từ các thành phần kinh tế.

Điều 2. Chánh Văn phòng Bộ, Tổng Cục trưởng Tổng cục Du lịch vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 2;

-Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh (b/c);

- Thứ trưởng Trần Chiến Thắng (b/c);

- Lưu: VT, KHTC, B10.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác