4415/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc Xây dựng Đề án Nâng cao năng lực ứng dụng Công nghệ thông tin cho hệ thống thư viện công cộng các tỉnh miền núi phía Bắc và Tây Nguyên phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 581/QĐ-TTg ngày 26 tháng 5 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 1913/QĐ-BVHTTDL ngày 22 tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt chương trình phối hợp chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện chiến được phát triển văn hóa đến năm 2020",

Căn cứ Quyết định số 09/QĐ-BVHTTDL ngày 02 tháng 11 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành kế hoạch công tác năm  2009;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thư viện,

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Giao Vụ Thư viện Xây dựng Đề án Nâng cao năng lực ứng dụng Công nghệ thông tin cho hệ thống thư viện công cộng các tỉnh miền núi phía Bắc và Tây Nguyên phục vụ phát triển kinh tế - xã hội

Điều 2. Kinh phí xây dụng Đề án trên được trích từ kinh phí hoạt động sự nghiệp Văn phòng Bộ.

Điều 3. Chánh Văn phòng Vụ trường Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ và Vụ trưởng Vụ thư viện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Bộ trưởng, Hoàng Tuấn Anh (để b/c);

- Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái;

- Lưu: VT, TV, L.10.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác