4416/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Vương Duy Biên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc đón ban nhạc Fotos – Đức vào biểu diễn

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; 

Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quy chế hoạt động biểu diễn và tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp của Bộ Văn hóa – Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), ban hành kèm theo Quyết định số 47/2004/QĐ-BVHTT ngày 02/7/2004 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa – Thông tin;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn,

                                          

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Nhà hát Tuổi trẻ phối hợp với Viện Goethe Hà Nội đón Ban nhạc Fotos – Đức gồm 05 nghệ sĩ vào tổ chức chương trình ca nhạc
Thời gian: từ ngày 01/12/2012 đến ngày 04/12/2012
Địa điểm: 
- Ngày 1/12: Nhà hát Tuổi trẻ
- Ngày 2/12: Trường Trung học phổ thông Việt – Đức
- Ngày 4/12: Nhà hát Tháng Tám – Hải Phòng
Điều 2. Về kinh phí: Viện Goethe chi toàn bộ chi phí.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ  và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

 

Nơi nhận:

- Như điều 3;                                         
- Bộ trưởng(để báo cáo);
- Lưu: VT, HTQT


 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác