4417/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG -Lê Tiến Thọ Theo BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc Tổ chức Triển lãm mỹ thuật toàn quốc 2010

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Căn cứ Quyết định số 35/2008/QĐ-BVHTTĐL ngày 21 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Nhiếp ảnh;

Căn cứ Quyết định số 09/QĐ-BVHTTDL, ngày 02 tháng 01 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc ban hành kế hoạch công tác năm 2009;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. giao cho cục mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm phối hợp với hội mỹ thuật việt nam tổ chức lễ phát động Triển lãm mỹ thuật toàn quốc 2010 tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh tháng 12 năm 2009 và trưng bày Triển lãm mỹ thuật toàn quốc 2010 tại Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam vào tháng 10 năm 2010 và tại thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Kinh phí tổ chức Lễ phát động và Triển lãm mỹ thuật toàn quốc 2010 lấy từ kinh phí hoạt động của Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Hội Mỹ thuật Việt Nam, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh - thành phố, Giám đốc Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như Điều 3:

-Bộ trưởng (để b/c);

-Lưu: VT, HTQT. TQT.8.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác