4417/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam đón chuyên gia Beverly Blankenship, Áo

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;
Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Quyết định 1973/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn Thể thao và Du lịch về việc sửa đổi, bố sung Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Giám đốc Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam,
 
QUYÉT ĐỊNH:
Điều 1. Cho phép Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam đón chuyên gia Beverly Blankenship, giảng viên Viện Âm nhạc, Đại học Âm nhạc và Nghệ thuật Biểu diễn Viên, Áo sang tuyển sinh thanh nhạc tại Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam.
Thời gian: từ ngày 05/01/2015 đến ngày 07/01/2015
Địa điểm. Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam
Điều 2. Về kinh phí:
Trường Đại học Âm nhạc và Nghệ thuật Biểu diễn Viên, Áo chịu chi phí vé máy bay, ăn, ở và lương cho chuyên gia.
Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam chịu chi phí lễ tân, đón tiếp, quà tặng, mời cơm chuyên gia, xe đưa đón chuyên gia, trích từ nguồn ngân sách 2015 của Học viện.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Cục trưởng Cục Họp tác quốc tế, Giám đốc Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, HTQT. DThuy (7).
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác