441/BVHTTDL-HTQT

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG -Lê Tiến Thọ Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

CÔNG VĂN Về việc tham gia và tổ chức Tháng Việt Nam tại Pháp năm 2011.

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ tại Công văn số 1162/VPCP-QHQT ngày 30 tháng 9 năm 2010 về việc giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì việc tham dự Hội chợ Tours (Pháp) với tư cách khách mời danh dự, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã cử đoàn công tác đi Pháp để khảo sát và làm việc với các đối tác liên quan về việc Việt Nam tham dự Hội chợ Tours, kết hợp tham gia tháng Việt Nam tại Lorient" do thành phố Lorient (Pháp) tổ chức vào nửa cuối tháng 5 năm 2011) ngay sau Hội chợ Tour (đầu tháng 5 năm 2011), xây dựng Đề án "Tham gia và tổ chức Tháng Việt Nam tại Pháp năm 201 1" (xin gửi kèm theo Dự thảo Đề án).

Kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét và phê duyệt Đề án để Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch sớm triển khai thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ trưởng (để b/c);

- Bộ Ngoại giao (đế phối hợp);

- Bộ Công Thương (để phối hợp);

-  VCCI (để phối hợp);

- UBND TP HCM (để phối hợp);

-  Lưu: VT, HTQT, TNH 10.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác