4421/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Về việc bảo tồn di tích lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại XNLH Ba Son

Kính gửi: Bộ Quốc phòng

Bộ Văn hóa, Thể thao va du lịch nhận được Công văn số 3457/BQP- CNQP ngày 07 tháng 12 năm 2011 của Bộ Quốc phòng đề nghị cho ý kiến về Phương án bảo tồn các công trình lịch sử tại khu đất Ba Son, Sau khi nghiên cứu Phương án bảo tồn, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

Bộ văn hóa, Thể thao và Du lịch nhất trí với Bộ Quốc phòng trong việc phát huy tối đa hiệu quả khai thác đất quốc phòng, có thể là khu đất XNLH Ba Son vào mục đích quốc phòng – kinh tế nhằm tạo nguồn lực đầu tư cho công nghiệp quốc phòng và gắn với phát Triển kinh tế - xã hội của địa phương. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhất trí với nguyên tắc và quan điểm của Phương án bảo tồn. Về nội dung của Phương án cụ thể là đối với hạng mục Xưởng cơ khí, thuộc XNLH Ba Son là di tích gốc và là một trong số ít địa điểm lưu niệm còn lại gắn với cuộc đời hoạt động của Chủ tịch Tôn Đức Thắng,  đã được xếp hạng di tích quốc gia tại Quyết định số 1034-QĐ/BT ngày 12/8/1993 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin. Vì vậy, di tích cần được bảo vệ và phát huy theo quy định của pháp luật về di sản văn hoá.

Phương án bảo tồn đề xuất Phục chế công trình xưởng cơ khí dưới dạng mô hình thu nhỏ (trang 26) là chưa phù hợp nguyên tắc bảo tồn di tích.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thấy rằng để giải quyết hài hoà mối quan hệ giữa bảo tồn và phát triển, có thể triển khai thêm phương án vừa bảo tồn tại chỗ di tích vừa gắn với việc xây dựng nhà truyền thống Ba Son ngay tại địa điểm di tích đã xếp hạng nhằm tiết kiệm đất đai.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng đề nghị Bộ Quốc phòng chỉ đạo cơ quan chức năng phối hợp chặt chẽ với UBND TP.Hồ Chí Minh hoàn thiện Phương án bảo tồn để Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thoả thuận.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng (để b/c);

-UBND Tp. Hồ Chí Minh;

-Sở VHTTDL Tp. Hồ Chí Minh;

-Lưu: VT, DSVH, NQT.9.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác