4423/BVHTTDL-KHTC

KTBT, TT Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Về việc triển khai thực hiện kế hoạch Chương trình MTQG về văn hóa năm 2011

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 501/VHTTDL-KHTC ngày 13 tháng 12 năm 2011 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Kạn về việc xin ý kiến để giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các dự án sử dụng vốn Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa năm 2011. Sau khi nghiên cứu, xem xét những nội dung đề nghị và các văn bản pháp lý có liên quan, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như

1. Các nội dung mua sắm các trang thiết bị phục vụ cho nhà văn hóa các cấp, hỗ trợ trang thiết bị và sản phẩm văn hóa cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, và mua máy chiếu video 100inch là nội dung công việc đã được triển khai trong nhiều năm thuộc các mục tiêu của Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa giai đoạn 2006-2010. Những dự án này được triển khai đã góp phần tích - cực nâng cao hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hóa cơ sở, đáp ứng được nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân, đặc biệt là ở khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc. Và đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý cho tiếp tục triển khai trong năm 2011 (tại Quyết định số 2331/QĐ-TTg ngày 20 tháng 12 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ ban hành, danh mục, nội dung các chương trình mục tiêu quốc gia). Do vậy, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, và Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch vốn Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa năm 2011 cho tỉnh Bắc Kạn với số tiền 1.240 triệu đồng để thực hiện các nội dung thuộc mục tiêu xây dựng đời sống văn hóa cơ sở và do triệu đồng để mua máy chiếu video 100inch thuộc mục tiêu hỗ trợ và phát triển điện ảnh.

2. Theo tiêu chí xây dựng và mục đích của việc triển khai các chương trình mục tiêu (trong đó có Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa), cũng như những quy định, hướng dẫn về điều hành các chương trình mục tiêu của Thủ tướng Chính phủ. Thì các nội dung công việc thuộc chương trình cần phải đầu tư tập trung, dứt điểm, theo những mục tiêu, nội dung công việc cụ thể, trong một khoảng thời gian nhất định. Đây là một trong những yếu tố quyết định tính hiệu quả và mức độ hoàn thành mục tiêu của một chương trình.

Đặc biệt, trong năm 2011 Kiểm toán nhà nước đã tiến hành kiểm toán Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa giai đoạn 2006-2010. Trong kết luận cuối cùng của Kiểm toán nhà nước cũng đã đề nghị các tỉnh, thành phố kiểm tra rà soát, đôn đốc việc giải ngân các dự án, chủ động bố trí ngân sách địa phương để đối ứng nhằm thực hiện có hiệu quả các mục tiêu của chương trình.

3. Việc thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2011 của Chính phủ nhằm tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội, nhưng vẫn phải đảm bảo các hoạt động nhằm phục vụ, nâng cao đời sống văn hóa của nhân dân, đặc biệt là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc. Hơn nữa theo hướng dẫn tại Công văn số 8602/BTC-QLCS ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Bộ Tài chính thì chỉ tập trung rà soát, kiểm tra và hạn chế việc mua sắm các tài sản, trang thiết bị mang tính phục và công tác văn phòng chứ không phải các trang thiết bị cần thiết để phục vụ cho các hoạt động của ngành ở cơ sở.

Từ những lý do trên, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du Iịch với tư cách là cơ quan quản lý Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hoá, chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về việc điều hành triển khai thực hiện chương trình. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn chỉ đạo các Sở, ban ngành địa phương tổng hợp và báo cao Bộ Tài chính để giải quyết những vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các nội dung công việc theo như hướng dẫn của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch (tại Công văn số 425/BVHTTDL-KHTC ngày 21 tháng 02 năm 2011)./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Bộ Tài chính;

-Thứ trưởng Lê Khánh Hải;

-Cục Văn hóa cơ sở;

-Cục Điện ảnh;

-Sở VHTTDL tỉnh Bắc Kạn;

-Lưu: VT, KHTC, PT.12.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác