4426/QĐ-BVHTTDL

BT Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 4426/QĐ-BVHTTDL, ngày 19 tháng 12 năm 2013 Về việc chuyển nguyên trạng chức năng, nhiệm vụ, biên chế Phòng Văn học thuộc Cục Văn hóa cơ sở về Cục Nghệ thuật biểu diễn

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 3765/2013/QĐ-BVHTTDL ngày 30 tháng 10 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Văn hóa cơ sở;

Căn cứ Quyết định số 4148/2013/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Nghệ thuật biểu diễn;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển nguyên trạng chức năng, nhiệm vụ, biên chế Phòng Văn học thuộc Cục Văn hóa cơ sở về Cục Nghệ thuật biểu diễn từ ngày 10 tháng 12 năm 2013.

Điều 2. Cục Văn hóa cơ sở có trách nhiệm phối hợp với Cục Nghệ thuật biểu diễn và Vụ Tổ chức cán bộ tiến hành bàn giao chức năng, nhiệm vụ, biên chế Phòng Văn học thuộc Cục Văn hóa cơ sở về Cục Nghệ thuật biểu diễn.

Các công việc bàn giao bao gồm:

1. Biên chế hồ sơ của cán bộ, công chức làm việc tại Phòng Văn học.

2. Hồ sơ và các tài liệu liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, của Phòng Văn học thuộc Cục Văn hóa cơ sở và các công việc khác đã và đang thực hiện.

Điều 2. Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn có trách nhiệm bố trí cán bộ, công chức theo đúng cơ cấu chức danh và tiêu chuẩn nghiệp vụ; xây dựng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Văn học phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Nghệ thuật biểu diễn đã được ban hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Cục Nghệ thuật biểu diễn, Vụ Kế hoạch, Tài chính và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Bộ trưởng;
- Các Thứ trưởng;

-Hồ sơ nội vụ;
- Lưu: VT, Vụ TCCB, HC (15)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác