4428/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Số: 4428/BVHTTDL-DSVH, ngày 12 tháng 12 năm 2012 Về việc Tổ chức kỷ niệm 250 năm Ngày sinh Đại thi hào Nguyễn Du

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 9427/VPCP-KGVX ngày 20 tháng 11 năm 2012 của Văn phòng Chính phủ về việc xin chủ trương tổ chức kỷ niệm 250 năm ngày sinh Đại thi hào Nguyễn Du. Sau khi nghiên cứu công văn 3764/UBND-VX ngày 29/10/2012 của UBND tỉnh Hà Tĩnh, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

1. Ủng hộ chủ trương tổ chức các hoạt động Kỷ niệm “250 năm ngày sinh, 195 năm ngày mất của Đại thi hào Nguyễn Du” (1765-1820-2015) tại Hà Tĩnh vào năm 2015.

2. Đề nghị UBND tỉnh Hà Tĩnh xây dựng Đề án để Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch xem xét, thống nhất và phân công các đơn vị thuộc Bộ hướng dẫn và phối hợp với Tỉnh trong quá trình chuẩn bị và tổ chức  các hoạt động kỷ niệm.

3. Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đồng ý chủ trương của Tỉnh về việc lập và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể Khu Văn hóa – Du lịch Nguyễn Du tương xứng với ý nghĩa của Di tích quốc gia đặc biệt.

4. Bộ sẽ phối hợp với Tỉnh và cơ quan liên quan làm việc với Ủy ban quốc gia UNESCO Việt Nam trình Tổ chức UNESCO đưa hoạt động kỷ niệm Đại thi hào Nguyễn Du vào các sự kiện quan trọng trong năm 2015.

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch có ý kiến, gửi Văn phòng Chính phủ để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng;

-Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái;

-Lưu: VT, VHCS, NTT.10.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác