4428/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v xây dựng Trung tâm thông tin văn hóa Hồ Gươm tại số 2 phố Lê Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 3928/SVHTT&DL-QLDT ngày 24/11/2014 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội đề nghị cho ý kiến về Dự án Trung tâm thông tin văn hóa Hồ Gươm tại số 2 phố Lê Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm (kèm theo hồ sơ phương án kiến trúc và các văn bản liên quan). Sau khi nghiên cứu, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:
1. Việc xây dựng Trung tâm thông tin văn hóa Hồ Gươm tại số 2 phố Lê Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm góp phần tăng cường cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch, phát huy giá trị di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh Hồ Hoàn Kiếm và Khu phố cổ Hà Nội.
2. Phương án kiến trúc công trình Trung tâm thông tin văn hóa Hồ Gươm không ảnh hưởng xấu tới cảnh quan chung, phù hợp với kiến trúc chung của khu vực, góp phần hoàn thiện không gian kiến trúc cảnh quan xung quanh Hồ Hoàn Kiếm.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến để Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội xem xét, quyết định./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- UBND quận Hoàn Kiếm, Hà Nội;
- Lưu: VT, DSVH, NMK.08.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác