4428/QĐ-BVHTTDL

BT Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v Thành lập Ban Soạn thảo và Tổ Biên tập xây dựng “Định hướng phát triển Cổng thông tin điện tử Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đến năm 2020”

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
Căn cứ Luật Công nghệ thông tin số 67/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006;     
Căn cứ Luật Giao dịch điện tử số 51/2005/QH10 ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về  ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 76/2014/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc Cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước;
Căn cứ Quyết định số 3173/QĐ-BVHTTDL ngày 30 tháng 9 năm 2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về ban hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2015 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quyết định số 3728/QĐ-BVHTTDL ngày 06 tháng 11 năm 2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch tổng thể ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2016-2020;
Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Ban Soạn thảo và Tổ Biên tập xây dựng “Định hướng phát triển cổng thông tin điện tử Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đến năm 2020”, gồm:
I. Ban Soạn thảo:
1. Bà Đặng Thị Bích Liên - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Trưởng ban;
2. Ông Phan Đình Tân - Chánh Văn phòng Bộ - Phó Trưởng ban thường trực;
3. Ông Hoàng Hữu Chính - Phó Chánh Văn phòng Bộ - Phó Trưởng ban;
4. Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền - Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin - Phó trưởng ban;
5. Ông Nguyễn Thạch Hưng - Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin thể dục thể thao Tổng cục Thể dục thể thao - Ủy viên;
6. Ông Trần Trí Dũng - Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin du lịch Tổng cục Du lịch - Ủy viên
II. Tổ Biên tập
1. Ông Phan Đình Tân - Chánh Văn phòng Bộ - Tổ trưởng;
2. Bà Phạm Thị Băng Tâm - Trưởng phòng Quản lý phát triển công nghệ Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường - Tổ viên;
3. Bà Đoàn Quỳnh Dung - Trưởng phòng cổng thông tin điện tử, Văn phòng Bộ - Tổ viên;
4. Ông Nguyễn Thành Quang - Phó trưởng Phòng Xây dựng cơ bản Vụ Kế hoạch, Tài chính - Tổ viên;
5. Ông Nguyễn Hoàng Anh - Phó trưởng Phòng cổng thông tin điện tử, Văn phòng Bộ - Tổ viên;
6. Ông Nguyễn Duy Hải - Kỹ sư tin học Phòng cổng thông tin điện tử, Văn phòng Bộ - Tổ viên;
7. Bà Trần Thị Thanh Tú - Chuyên viên Phòng Tài vụ, Kế toán Văn phòng Bộ - Tổ viên
8. Ông Nguyễn Khoa Chương - chuyên viên Trung tâm Công nghệ thong tin - Tổ viên
9. Ông Trần Văn Ước - Nhân viên Phòng Công thông tin điện tử, Văn phòng Bộ - Tổ viên;
Điều 2. Ban Soạn thảo và Tổ Biên tập có trách nhiệm lập kế hoạch, Xây dựng và hoàn thiện dự thảo trình Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ký ban hành.
Ban Soạn thảo và Tổ Biên tập làm việc theo chế độ kiêm nghiệm và tự giải thể khi hoàn thành nhiệm vụ.
Điều 3. Kinh phí hoạt động của Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước của Văn phòng Bộ theo quy định của pháp luật hiện hành.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.
Điều 5. Chánh Văn phòng Bộ và Thủ trưởng, các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 1; 5
- Bộ trưởng và các Thứ trưởng;
- Cổng thông tin điện tử Bộ VHTTDL;
- Lưu: VT, VP (CTTĐT).MU.(25).
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác