4429/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thỏa thuận chủ trương lập dự án tu bổ di tích chùa Tăng Non (chùa Chân Linh), Thanh Đa, Phúc Thọ, TP Hà Nội

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội
 
Phúc đáp Công văn số 8789/UBND-VX ngày 13 tháng 11 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị thỏa thuận chủ trương lập dự án tu bổ di tích chùa Tăng Non (chùa Chân Linh) thuộc xã Thanh Đa, huyện Phúc Thọ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:
Chùa Tăng Non hiện nay đang bị xuống cấp, như: toàn bộ khung kết cấu chịu lực bị mục rỗng; tường nứt vỡ từng mảng lớn; hệ mái bị lún sụt, xô vỡ ngói... Vì vậy, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thống nhất với đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc lập dự án tu bổ di tích chùa Tăng Non để bảo tồn và phát huy giá trị bằng nguồn ngân sách địa phương và huy động các nguồn vốn xã hội hóa khác để thực hiện dự án. Nội dung dự án cần được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thỏa thuận trước khi cấp có thấm quyền phê duyệt theo quy định hiện hành.
Trên đây là ý kiến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thỏa thuận chủ trương lập dự án tu bổ di tích chùa Tăng Non./,
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- UBND quận Hoàn Kiếm, Hà Nội;
- Lưu: VT, DSVH, LQV.09.

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác