4429/BVHTTDL-VHCS

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Số: 4429/BVHTTDL-VHCS, ngày 12 tháng 12 năm 2012 Về việc tổ chức kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Đại tướng Chu Huy Mân (17/3/1913 -17/3/2013)

Kính gửi: Văn phòng Trung ương Đảng

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 4536-CV/VPTW ngày 23 tháng 11 năm 2012 của Văn phòng Trung ương Đảng về việc góp ý kiến về tổ chức kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Đại tướng Chu Huy Mân (tại Công văn số 1522-CV/TU - ngày 19 tháng 11 năm 2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An và Dự thảo Kế hoạch tổ chức kỷ niệm 100 năm ngày sinh Đại tướng Chu Huy Mân), Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

1. Việc tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Đại tướng Chu Huy Mân đã được Ban Bí thư có ý kiến tại Công văn số 3259-CV/VPTW ngày 05/6/2012 của Văn phòng Trung ương Đảng.

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhất trí thời điểm tổ chức vào ngày  6/3/2013 tại Nghệ An.

- Tuy nhiên, việc tổ chức các hoạt động cụ thể nên cân nhắc, đảm bảo hiệu quả, phù hợp với tình hình đất nước, có so sánh đối với các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu khác và quán triệt Chỉ thị số 30/CT-TTg ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

- Do quy mô cấp tỉnh: nên đề nghị các hoạt động do Tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan đồng chí Chu Huy Mân từng công tác để tổ chức hoạt động, kỷ niệm.

2. Về việc xây dựng Khu lưu niệm Đại tướng Chu Huy Mân.

Hiện nay, Ban Tuyên giáo Trung ương đang xây dựng Đề án khu lưu niệm, nhà lưu niệm các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước và lãnh đạo tiền bối tiêu biểu, nên đề nghị tỉnh Nghệ An không đặt vấn đề việc bổ sung quy hoạch khu lưu niệm Đại tướng Chu Huy Mân đến khi Bộ Chính trị, Ban Bí thư có ý kiến chỉ đạo.

3. Về kinh phí phục vụ tổ chức các hoạt động kỷ niệm: Đồng ý với đề nghị của tỉnh Nghệ An giao tỉnh chủ trì, tổng hợp lập dự toán báo cáo Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch có một số ý kiến gửi Văn phòng Trung ương Đảng để tổng hợp báo cáo Thường trực Ban Bí thư./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng;

-Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái;

-Lưu: VT, VHCS, NTT.10.

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác