4429/QĐ-BVHTTDL

BT Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc Thành lập Ban Chỉ đạo Giao lưu Văn hóa, nghệ thuật Vùng biên giới Việt Nam-Campuchia năm 2012

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Công văn số 1707/VPCP-HTQT ngày 24 tháng 03 năm 2012 của Văn phòng Chính phủ về việc tổ chức các hoạt động “Năm Hữu nghị Việt Nam-Campuchia”;

Thực hiện Quyết định số 1150/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 3 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Đề án tổ chức các hoạt động kỷ niệm Năm Hữu nghị giữa Việt Nam với Lào, Campuchia, Hàn Quốc và Ấn Độ;

Thực hiện Quyết định số 4234/QĐ-BVHTTDL ngày 01 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc “ban hành Kế hoạch tổ chức Giao lưu Văn hóa, nghệ thuật vùng biên giới Việt Nam-Campuchia năm 2012”;

Căn cứ Công văn cử thành viên tham gia Ban Chỉ đạo Giao lưu Văn hóa, nghệ thuật vùng biên giới Việt Nam-Campuchia năm 2012 của các cơ quan: Ban Tuyên giáo Trung ương; Ủy ban Dân tộc; Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; Ban Dân vận Trung ương; Uỷ ban nhân dân các tỉnh: Kon Tum, Gia Lai, Đăk Lăk, Đăk Nông, Bình Phước, Tây Ninh, Long An, Đồng Tháp, An Giang và Kiên Giang;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Văn hóa dân tộc, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Vụ trưởng- Giám đốc Cơ quan Đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Thành phố Hồ Chí Minh,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo Giao lưu Văn hóa, nghệ thuật giữa các tỉnh biên giới Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Vương quốc Campuchia năm 2012 gồm các thành viên có tên sau đây:
1. Đồng chí Huỳnh Vĩnh Ái-Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch-Trưởng ban;
2. Đồng chí Hồ Việt Hiệp-Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang-Phó Trưởng ban;
3. Mời 01 lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy viên;
4. Đồng chí Danh Út-Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Ủy viên;
5. Đồng chí Sơn Minh Thắng-Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, Ủy viên;
6. Đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn-Phó Vụ trưởng Vụ Dân tộc Ban Dân vận Trung ương, Ủy viên

7. Đồng chí Lê Minh Hoàng-Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Kiên Giang, Ủy viên;
8. Mời 01 lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum, Ủy viên;
9. Đồng chí Phan Xuân Vũ-Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai, Ủy viên;
10. Đồng chí Mai Hoan Niê Kdăm-Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk, Ủy viên;
11. Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Lệ-Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông, Ủy viên;
12. Đồng chí Nguyễn Huy Phong-Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước, Ủy viên;
13. Đồng chí Trần Lưu Quang-Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh, Ủy viên;
14. Đồng chí Trần Minh Hoàng-Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Long An, Ủy viên;
15. Đồng chí Trần Thị Thái-Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp, Ủy viên;
16. Đồng chí Nguyễn Kiều Linh-Phó Vụ trưởng-Phó Giám đốc Cơ quan Đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy viên;
17. Đồng chí Hoàng Đức Hậu-Vụ trưởng Vụ Văn hóa dân tộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy viên thường trực;
18. Đồng chí Lê Ngọc Định-Phó Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy viên.
Điều 2. Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ:
- Chỉ đạo, kiểm tra và đôn đốc việc tổ chức Giao lưu Văn hóa, nghệ thuật giữa các tỉnh vùng biên giới Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Vương quốc Campuchia năm 2012 đảm bảo đúng kế hoạch, tiến độ, mục đích và yêu cầu của Kế hoạch.
- Chỉ đạo Ban Tổ chức các địa phương triển khai nội dung các hoạt động diễn ra tại địa phương trong khuôn khổ Giao lưu Văn hóa, nghệ thuật giữa các tỉnh vùng biên giới Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Vương quốc Campuchia năm 2012.
Điều 3. Trưởng Ban chỉ đạo được sử dụng con dấu của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để thực hiện nhiệm vụ. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo trích từ kinh phí tổ chức Giao lưu trong dự toán được duyệt theo quy định.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký, Ban Chỉ đạo Giao lưu Văn hóa, nghệ thuật giữa các tỉnh vùng biên giới Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Vương quốc Campuchia năm 2012 tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Điều 5. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Văn hóa dân tộc, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Vụ trưởng-Giám đốc Cơ quan đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Thành phố Hồ Chí Minh, Thủ trưởng các đơn vị, địa phương tham gia Giao lưu Văn hóa, nghệ thuật vùng biên giới Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Vương quốc Campuchia năm 2012 và các thành viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng;
- Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái;
- Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn;
- Lưu: VT, Vụ VHDT, ĐV

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác