442/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc tổ chức cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 10 năm Ngày Quốc tế phòng, chống ma túy (26/6/2001 – 26/6/2011)

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Văn hoá cơ sở,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Cục Văn hoá cơ sở tổ chức cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 10 năm Ngày Quốc tế phòng, chống ma tuý (26/6/2001 – 26/6/2011)

Điều 2. Thành lập Ban Tổ chức, Ban Thư ký cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 10 năm Ngày Quốc tế phòng, chống ma túy (26/6/2001 - 26/6/2011), gồm các ông/bà có tên sau:

Ban Tổ chức:

1. Ông Trần Minh Chính, Phó Cục trưởng Phụ trách Cục Văn hóa cơ sở trưởng Ban Tổ chức;

2. Ông Vương Duy Bảo, Phó Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở - Phó Trưởng Ban Tổ chức;

3. Bà Nguyễn Thị Kim Liên, Chánh Văn phòng Cục Văn hóa cơ sở - Thành viên;

4. Bà Trần Thị Bịch Huyền, Kế toán trưởng-Trưởng Phòng Kế toán, Tài chính, Cục Văn hóa cơ sở - Thành viên;

5. Bà Ninh Thị Thu Hương, Trưởng Phòng Quảng cáo và Tuyên truyền, Cục Văn hóa cơ sở - Thành viên.

Ban Thư ký:

1. Ông Nguyễn Công Quang, Phó trưởng Phòng Quảng cáo và Tuyên truyền, Cục Văn hóa cơ sở;

2. Ông Dư Ngọc Bình, Chuyên viên Phòng Quảng cáo và Tuyên truyền, Cục Văn hóa cơ sở;

3. Ông Bùi Hùng Thanh, Chuyên viên Phòng Quảng cáo và Tuyên truyền, Cục Văn hóa cơ sở.

Ban Tổ chức và Ban Thư ký sẽ tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Kinh phí tổ chức cuộc thi sáng tác tranh cổ động và giải thưởng trích từ nguồn kinh phí sự nghiệp của Cục Văn hóa cơ sở.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Văn hoá cơ sở, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Thủ trướng các đơn vị liên quan và ông bà có tên tại Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như điều 4;

- Bộ trưởng, Hoàng Tuấn Anh (để b/c);

- Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái (để b/c);

- Lưu: VT, VHCS (02). NB.15.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác