4430/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v kiến về Đề cương nhiệm vụ lập Quy hoạch du lịch và Quy hoạch bảo tốn di sản tại Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn đến năm 2020, tầm nhìn 2030

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 49/TTr-ƯBND ngày 26/6/2014 của ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang đề nghị thẩm định Đề cương nhiệm vụ lập “Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch, khu du lịch quốc gia Cao nguyên đá Đồng Văn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030” và “Quy hoạch bảo tồn di sản địa chất, di sản văn hóa - lịch sử và đa dạng sinh học Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”. Về việc này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:
1. Đối với Đề cương nhiệm vụ Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch, khu du lịch quốc gia Cao nguyên đá Đồng Văn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
Ngày 30/10/2014, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có Quyết định số 3619/QĐ-BVHTTDL phê duyệt Đề cương nhiệm vụ Quy hoạch Khu du lịch quốc gia Cao nguyên đá Đồng Văn, tỉnh Hà Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
2. Đối với Đề cương nhiệm vụ Quy hoạch bảo tồn di sản địa chất, di sản văn hóa - lịch sử và đa dạng sinh học Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
Căn cứ Điều 6 Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18/9/2012 của Chính phủ quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh quy định đối với di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh chỉ lập quy hoạch tổng thể, không quy định lập quy hoạch chi tiết, mà có thể triển khai ngay các dự án thành phần theo quy hoạch tổng thể đã phê duyệt. Vì vậy, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang căn cứ vào nội dung “Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn giai đoạn 2012 - 2020 và tầm nhìn 2030” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 310/QĐ-TTg ngày 07/02/2013 và căn cứ yêu cầu cấp thiết cùng khả năng kinh phí để triển khai ngay việc lập các dự án bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị các di tích lịch sử - văn hóa, di sản địa chất và đa dạng sinh học trong khu vực Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng trả lời./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
-TT Đặng Thị Bích Liên;
- Tổng Cục Du lịch;
- Vu Kế hoach, Tài chính:
-Lưu VT, QLDT, NVC.10.                                
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác