4432/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Hồ Anh Tuấn Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc tham gia tổ chức thực hiện các nhiệm vụ tại Lễ hội truyền thống OK-OM-BOK-Trà Vinh 2012

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Thông báo số 3781/TB-BVHTTDL ngày 25 tháng 10 năm 2012 về kết luận của Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Trà Vinh;

Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm Triển lãm Văn hóa nghệ thuật Việt Nam, Vụ trưởng Vụ Văn hóa dân tộc,

                                          

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Trung tâm Triển lãm Văn hóa nghệ thuật Việt Nam trưng bày Triển lãm ảnh về đề tài cộng đồng các dân tộc Việt Nam; hỗ trợ dàn dựng Triển lãm của các tỉnh tại Lễ hội truyền thống OK-OM-BOK-Trà Vinh 2012; thời gian từ ngày 24/11-28/11/2012, tại thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điều 2. Kinh phí thực hiện:

Kinh phí sự nghiệp năm 2012 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp cho Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Văn hóa dân tộc, Giám đốc Trung tâm Triển lãm Văn hóa nghệ thuật Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

 

Nơi nhận:

- Như điều 4;                                         
- Bộ trưởng(để báo cáo);
- Các Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn, Huỳnh Vĩnh Ái;
- UBND tỉnh Trà Vinh
- Lưu: VT, HTQT

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác