4433/BVHTTDL-GĐ

TL, BỘ TRƯỞNG Q, VỤ TRƯỞNG VỤ GIA ĐÌNH-Đỗ Hoàng Du Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

CÔNG VĂN Về việc Hướng dẫn thực hiện công tác gia đình năm 2010

Kính gửi : Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

                  các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (BVHTTDL);

Căn cứ Công văn số 2202/2008/BVHTTDL-KHTC ngày 08 tháng 7 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL về việc Hướng đã xây dựng kế hoạch phát triển sự nghiệp văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2010,

Bộ VHTTDL hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ công tác gia đình năm 2010 như sau:

I. CHỦ ĐỀ NĂM 2010

“Giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa gia đình Việt Nam "

II. CÁC HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÂM

1. Rà soát, đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Coi thi 49/2005/CT-TW ngày 21 tháng 02 năm 2005 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa-hiện đại hóa đế tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị; thực hiện Quyết định 106/2005/QĐ-TTG ngày 16/5/2005 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược xây dựng Gia đình Việt Nam giai đoạn 2005-2010, Quyết định 72/2001/QĐ-TTG ngày 4 tháng 5 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ và Ngày Gia đình Việt Nam, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Chỉ thị 16/2008/CT-TTg ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ và việc tổ chức triển khai thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia định và các nhiệm vụ công tác khác thuộc lĩnh vực gia đình.

2. Xây dựng Kế hoạch công tác gia đình giai đoạn 2011-2015 (đối với địa phương) và chiến lược xây dựng gia đình Việt Nam giai đoạn 2011-2015 (đối với Trung ương)

3. Tập huấn nghiệp vụ về công tác gia đình cho đội ngũ cán bộ làm công tác gia đình các cấp (Trung ương tập huấn cho cán bộ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương - tỉnh, thành phố; Sở VHTTDL các tỉnh, thành phố tập huấn cho cán bộ tuyến huyện, xã).

4. Triển khai thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống bạo lực gia đình (thực hiện theo chủ trương công tác của địa phương; Quyết định số 4415/QĐ- BVHTTDL ngày 16 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL về ban hành Kế hoạch hành động Phòng, chống bạo lực gia đình của Bộ VHTTDLL giai đoạn 2008-2015 và các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quản lý khác có liên quan).

5. Thu thập, lưu trữ số liệu, thông tin cơ bản về gia đình (thực hiện theo Quyết định số 3358/QĐ- BVHTTDL ngày 25 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL về việc phê duyệt Danh mục chi tiêu cơ bản Ngành văn hóa, thể thao và du lịch và các văn bản quản lý khác có liên quan).

5. Lựa chọn, chỉ đạo triển khai thực hiện một số hoạt động truyền thông trọng điểm (tổ chức gặp mặt, biểu dương các gia đình tiêu biểu; tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam; biên soạn, phổ biến tài liệu tuyên truyền...).

7. Chỉ đạo, triển khai thực hiện Đề án Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam giai đoạn 2010-2020 (thực hiện Quyết định số 3391/QĐ-BVHTTDL ngày 01 tháng 10 năm 2009 của Bộ trường Bộ BVHTTDL  về việc phê duyệt  "Đề án Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam giai đoạn 2010-2020" và các văn bản khác có liên quan).

8. Chỉ đạo, tổ chức, tham gia các hoạt động trong khuôn khổ Hội thi thể thao gia đình Giải Báo Văn hóa năm 2010.

9. Đối với các tỉnh: Hoà Bình, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Hà Tĩnh, Quảng Ngãi, Kon Tum, Bình Dương, Long An chỉ đạo, thực hiện mô hình Xây dựng gia đình văn hóa giai đoạn công nghiệp hóa-hiện đại hóa.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Vụ Gia đình có trách nhiệm:

1.1. Trình lãnh đạo Bộ BVHTTDL ban hành Hướng dẫn việc thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2010.

1. 2. Tập huấn kiến thức, nghiệp vụ công tác cho cán bộ làm công tác gia đình cấp tỉnh

1. 3. Giúp lãnh đạo Bộ chỉ đạo, đôn đốc việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản quản lý khác và lĩnh vực gia đình; việc thực hiện các nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2010 được xác định tại Hướng dẫn này.

1. 4. Thực hiện kiểm tra, giám sát, hỗ trợ kỹ thuật việc thực hiện các nhiệm vụ công tác gia đình tại các tỉnh, thành phố.

1. 5. Phối hợp với các đơn vị liên quan lồng ghép thực hiện các hoạt động thuộc lĩnh vực gia đình có liên quan đến hoạt động của các đơn vị đó.

1. 6. Tổng hợp, đánh giá tình hình, kết quả chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác về lĩnh vực gia đình thuộc phạm vi trách nhiệm.

2. Sở VHTTDL các tỉnh, thành phố có trách nhiệm:

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và các quy định của pháp luật; đặc điểm tình hình tại địa phương và các nhiệm vụ trọng tâm được xác định tại Hướng dẫn này, Sở TTDL các tỉnh, thành phố cần tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện các công việc:

1. Phối hợp với các Ban. Ngành, cơ quan liên quan lựa chọn các vấn đề cần xây dựng trình lãnh đạo tỉnh, thành phố ban hành văn bản bảo đảm cho việc thực hiện các chủ trương công tác của Đảng, các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quản lý của Nhà nước về lĩnh vực gia đình thuộc phạm vi trách nhiệm của ngành tại địa phương.

2. Ngoài các nhiệm vụ trọng tâm được xác định tại Hướng dẫn này, căn cứ đặc điểm tình hình cụ thể của địa phương

các tỉnh thành phố có thể bổ sung hoạt động triển khai thực hiện mô hình Giảm tiêu cực trong hôn nhân với ngườí nước ngoài và mô hình Xây dựng gia đình văn hóa giai đoạn công nghiệp hóa- hiện đại hóa (đối với 55 tỉnh, thành phố chưa thuộc địa bàn thực hiện mô hình thí điểm) thành một trong các trọng tâm công tác năm 2010 của địa phương.

3 . Đối với những hoạt động trọng tâm được xác định tại Hướng dẫn này nhưng chưa được thể hiện trong trong Kế hoạch công tác năm 2010 trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, cần triển khai việc bổ sung, điều chỉnh bảo đảm thực hiện tốt nhà nhiệm vụ, các trọng tâm công tác năm 2010.

4. Xây dựng, phê duyệt theo thẩm quyến Kế hoạch công tác năm 2010 bảo đảm thực hiện nhiệm vụ theo quy định.

5. Chỉ đạo triển khai thực hiện một cách quyết liệt, bảo đảm thực hiện nghiêm túc Kế hoạch công tác được xác định.

6. Tổng hợp, đánh giá tình hình, kết quả chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác và lĩnh vực gia đình thuộc phạm vi trách nhiệm và thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo Tỉnh, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố, Bộ VHTTDL theo quy định.

IV. ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO CHO CÁC HOẠT ĐỘNG

1. Sở VHTTDL, các tỉnh, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và các quy định của pháp luật, bảo đảm việc xây dựng, phê duyệt Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ công tác thuộc lĩnh vực gia đình năm 2010.

2. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố cần chỉ đạo, sắp xếp ổn định bộ máy tổ chức, bố trí cán bộ bảo đảm trình độ, năng lực, nghiệp vụ chuyên môn làm công tác gia đình tại địa phương.

3. Về kinh phí: Ngoài kinh phí do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch bố trí thông qua các hợp đồng với Sở VHTTDL, các tỉnh, thành phố căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ quy định tại Nghị định 13/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 các quy định của pháp luật có liên quan và hướng dẫn này bố trí kinh phí và huy động các nguồn lực hợp pháp khác đề đảm bảo thực hiện các hoạt động trọng tâm trên.

Bộ Văn hóa, Thế thao và Du lịch đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tạo điều kiện thuận lợi để Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác.

Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ công tác thuộc lĩnh vực gia đình của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố được gửi và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Vụ Gia đình nhận, địa chỉ: Vụ Gia đình, 51 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội)  trước ngày 22 tháng 01 năm 2010./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh (để b/c);

-Các Thứ trưởng (để b/c);

-UBND các tỉnh TP trực thuộc TW;

-Vụ KH-TC, Văn phòng Bộ;

- Lưu: VT, GĐ. TA (150).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác