4435/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Hồ Anh Tuấn Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 4435/QĐ-BVHTTDL ngày 20 tháng 12 năm 2013 Về việc đặt hàng dàn dựng tác phẩm kịch múa

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Công văn số 98/HMVN ngày 10 tháng 10 năm 2013 của Hội Nghệ sĩ múa Việt Nam đề nghị hỗ trợ kinh phí dàn dựng tác phẩm kịch múa;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Cục Nghệ thuật biểu diễn đặt hàng Hội Nghệ sĩ múa Việt Nam dàn dựng vở kịch múa “Khoảnh khắc bất tử”-tác phẩm được chọn lọc trong số 18 kịch bản có chất lượng do Hội đồng của Ban Tuyên giáo Trung ương, Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam, Cục Nghệ thuật biểu diễn, Hội Nghệ sĩ múa Việt Nam chọn lọc có số điểm cao nhất.

Điều 2. Kinh phí chi từ nguồn ngân sách sự nghiệp năm 2014 của Cục Nghệ thuật biểu diễn được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính , Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ múa Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn;
- Lưu: VT, NTBD

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác