4439/BVHTTDL-VP

TLBT, CVP Phan Đình Tân Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2015

Kính gửi:

- Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc Bộ;
- Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
 
Triển khai kế hoạch số 4375/KH-BVHTTDL ngày 02 tháng 12 năm 2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác văn hoá, thể thao và du lịch năm 2014 và triển khai kế hoạch công tác năm 2015 vào tháng 01 năm 2015.
Thời gian: Hội nghị được tổ chức 01 ngày (dự kiến khoảng thời gian từ ngày 15 đến 19 tháng 01 năm 2015).
Địa điểm: Trực tuyến tại 03 Đầu cầu: Hà Nội (gồm các Điểm cầu: Trụ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tổng cục Thế dục thế thao và Tổng cục Du lịch), Đà Nẵng và TP.Hồ Chí Minh.
Đề nghị các đơn vị thuộc Bộ và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:
- Phối hợp rà soát danh sách cán bộ đã nghỉ hưu hoặc chuyển công tác trong năm 2014, danh sách gửi về Văn phòng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (có biểu mẫu kèm theo) trước ngày 05 tháng 01 năm 2015.
- Chủ động sắp xếp kế hoạch công tác bố trí tham dự hội nghị. Giấy mời dự Hội nghị sẽ được gửi sau./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để b/c);
- Lưu: VT, VP( HCTC), HT.200.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác