4440/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 4440/QĐ-BVHTTDL ngày 20 tháng 12 năm 2013 Về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức Hội thảo đánh giá tính hiệu quả cải cách hành chính năm 2013 và đưa ra giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả của công tác cải cách hành chính năm 2014

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này là “Kế hoạch tổ chức Hội thảo đánh giá tính hiệu quả cải cách hành chính năm 2013 và đưa ra giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả của công tác cải cách hành chính năm 2014”.

Điều 2. Giao Vụ Tổ chức cán bộ tổ chức Hội thảo đánh giá tính hiệu quả cải cách hành chính năm 2013 và đưa ra giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả của công tác cải cách hành chính năm 2014.

Điều 3. Kinh phí tổ chức Hội thảo được lấy từ kinh phí sự nghiệp của Bộ.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, TCCB

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác