4441/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v đón đoàn giảng viên Đại học Indiana, Hoa Kỳ sang giảng dạy tại Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và Quyết định số 1973/QĐ- BVHTTDL ngày 24 tháng 5 năm 2013 về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Giám đốc Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cho phép Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam đón đoàn giáo sư, giảng viên thuộc Đại học Indiana, Hoa Kỳ (04 người) do Giáo sư Paul Bro, Hiệu trưởng trường Âm nhạc dẫn đầu, sang thăm, làm việc và lên lớp master tại Khoa Dây, Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam.
- Thời gian: từ ngày 11 đến 15 tháng 01 năm 2016.
Điều 2. Kinh phí:
- Phía Bạn chi trả toàn bộ kinh phí cho chuyến đi của đoàn giảng viên bao gồm vé máy bay khứ hồi trên hành trình quốc tế, ăn, ở, bảo hiếm, visa...
- Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam chịu chi phí lễ tân, đón tiếp, tổ chức biểu diễn báo cáo nội bộ, cho mượn đàn  Cello, đi lại của giảng viên tại Hà Nội, quà tặng, mời cơm chuyên  gia (trích từ nguồn ngân sách 2016).
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Giám đốc Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng;
- Lưu: VT, HTQT, PTT (8).
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác