4444/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Số: 4444/BVHTTDL-DSVH ngày 04 tháng 12 năm 2013 Về việc Phục hồi Đền thờ Trung túc Vương Lê Lai, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 9827/UBND-VX  ngày 03 tháng 11 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc báo cáo thực trạng và xin ý kiến chỉ đạo trong việc khắc phục hậu quả do hỏa hoạn tại di tích Đền thờ Trung túc Vương Lê Lai, xã Kiên Thọ, huyện Ngọc Lặc (kèm theo Biên bản kiểm kê đánh giá hiện trạng, Công văn số 1561/PC44 ngày 02/12/2013 của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa và các tài liệu liên quan). Sau khi nghiên cứu, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

1. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa xem xét, tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân được giao nhiệm vụ trông nom, bảo vệ di tích Đền thờ Lê Lai, chỉ đạo các cơ quan có liên quan lập hồ sơ hiện trạng di tích sau khi bị cháy; tổ chức hạ giải; phân loại cấu kiện, đồ thờ còn sử dụng được để giữ gìn, bảo quản phục vụ cho việc phục hồi công trình, dọn dẹp mặt bằng, đưa các cấu kiện bị cháy không còn khả năng sử dụng về trụ sử Ban quản lý Lam Kinh lưu giữ.

2. Thống nhất với đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phục hồi tòa Tiền bái tại Đền thờ Trung Túc Vương Lê Lai. Tuy nhiên, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa cần chỉ đạo các cơ quan liên quan thực hiện quy trình các bước thực hiện theo quy định tại Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18/9/2012 của Chính phủ và Thông tư số 18/2012/TT- BVHTTDL ngày 28/12/2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

3. Về nguồn vốn đầu tư: Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa chủ động sử dụng nguồn vốn hỗ trợ của Chính phủ, cân đối từ ngân sách địa phương và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện việc tu bổ, phục hồi tòa Tiền bái tại Đền thờ Trung Túc Vương Lê Lai.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng;

-TT Đặng Thị Bích Liên;

-Lưu: VT, DSVH, NMK.08.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác