4445/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Về việc xin ý kiến về Danh sách DSVHVT dự kiến lập hồ sơ trình UNESCO giai đoạn 2012-2016

Kính gửi: Ủy ban quốc gia UNESCO của Việt Nam

Để tiếp tục thực hiện một cách hiệu quả và có kế hoạch các hoạt động bảo tồn, phát huy và tôn vinh giá trị di sản văn hóa dân tộc ở tầm quốc tế, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, thu hút khách du lịch và đáp ứng nguyện vọng của các địa phương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổng hợp đề xuất của các địa phương và tổ chức lấy ý kiến chuyên gia và ý kiến của các cơ quan liên quan để xây dựng Danh sách 12 di sản văn hóa phi vật thể dự kiến lập hồ sơ trình UNESCO giai đoạn 2012-2016, bao gồm:

1. Những di sản văn hóa phi vật thể đã được Chính phủ cho phép lập hồ sơ trình UNESCO trong Danh sách dự kiến năm 2000 (Văn bản số 6000/VPCP-VX2002)

1.1. Nghệ thuật truyền khẩu sử thi Tây Nguyên (Danh sách khẩn cấp);

1. 2. Múa rối nước đồng bằng Bắc Bộ (Danh sách đại diện),

2. Những di sản văn hóa phi vật thể một đề xuất

2.1. Nghệ thuật hát giao duyên Ví, Giặm, Nghệ Tĩnh (Danh sách khẩn cấp);

2.2. Nghệ thuật làm gốm truyền thống của người Chăm (Danh sách khẩn cấp);

2.3 . Nghệ thuật xòe Thái ở Việt Nam (Danh sách khấn cấp);

2.4. Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ (Danh sách khẩn cấp);

2.5. Tri thức và kỹ thuật thổ canh hốc đá của các dân tộc thiểu số ở cao nguyên đá Hà Giang (Danh sách đại diện);

2. 6. Nghệ thuật Dù kê của người Khơ me, Nam Bộ (Danh sách đại diện);

2.7 Nghi lễ Quá tang (lễ Cấp sắc) của người Dao ở Việt Nam (Danh sách đại diện);

2.8. Nghi lễ Chầu văn của người Việt (Danh sách đại diện),

2.9. Nghi lễ Then của người Tày ở Việt Nam (Danh sách đại diện);

2.10. Tục chơi Bài chòi mùa xuân của người Việt vùng Nam Trung Bộ (Danh sách đại diện);

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng đề nghị Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam cho ý kiến về Danh sách trên để Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có cơ sở trình Thủ tướng Chính phủ (kèm tóm tắt nội dung các di sản)./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Lưu: VT, DSVH, NTTT.6.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác