4445/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc Thành lập Hội đồng Tư vấn các hoạt động văn hóa, nghệ thuật tại Giao lưu Văn hóa, nghệ thuật vùng biên giới Việt Nam-Campuchia năm 2012, cụm Giao lưu tại An Giang

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 1150/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 3 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Đề án tổ chức các hoạt động kỷ niệm Năm Hữu nghị giữa Việt Nam với Lào, Campuchia, Hàn Quốc và Ấn Độ;

Căn cứ Quyết định số 4234/QĐ-BVHTTDL ngày 01 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch tổ chức Giao lưu Văn hóa, nghệ thuật vùng biên giới Việt Nam-Campuchia năm 2012;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Văn hóa dân tộc, 

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng Tư vấn các hoạt động văn hóa, nghệ thuật trong khuôn khổ Giao lưu Văn hóa, nghệ thuật các tỉnh vùng biên giới Việt Nam-Campuchia năm 2012, cụm Giao lưu An Giang gồm những ông, bà có tên sau đây:

1. Ông Nguyễn Gia Lâm-Phó Vụ trưởng Vụ Văn hóa dân tộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch-Chủ tịch Hội đồng;

2. Ông Phạm Đình Thắng-Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch-Phó Chủ tịch Hội đồng;

3. Ông Ngô Quang Láng-Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang-Phó Chủ tịch Hội đồng;

4. Ông Phùng Huy Cẩn-Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua-Khen thưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy viên;
5. Bà Nguyễn Hải Nhung, Chuyên viên Vụ Văn hóa dân tộc, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy viên 

Thư ký Hội đồng

1. Ông Nguyễn Đại Việt-Chuyên viên Vụ Văn hóa dân tộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

2. 01 Chuyên viên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang;

3. 01 Chuyên viên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp;

4. 01 Chuyên viên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Kiên Giang.

Điều 2. Nhiệm vụ của Hội đồng Tư vấn:

- Tư vấn, đánh giá các tiết mục tham gia Giao lưu của các đoàn và báo cáo Ban Tổ chức về kết quả cuối cùng;

- Chủ tịch Hội đồng có nhiệm vụ điều hành chung, ban hành quy chế làm việc của Hội đồng, tiêu chí chấm điểm khi đã có sự thống nhất với toàn thể thành viên của Hội đồng, giải quyết các vấn đề liên quan đến việc tư vấn;

- Các thành viên của Hội đồng Tư vấn có trách nhiệm thực hiện quy chế làm việc của Hội đồng và phối hợp hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công, chịu sự điều hành của Chủ tịch Hội đồng;

- Thư ký có nhiệm vụ giúp việc cho các thành viên của Hội đồng;

- Hội đồng Tư vấn được đài thọ toàn bộ chi phí (ăn, nghỉ, đi lại) trong quá trình làm việc theo yêu cầu của Ban Tổ chức đã đề ra. Kinh phí hoạt động của Hội đồng được trích trong kinh phí của Giao lưu theo dự toán được phê duyệt.

Điều 3. Hội đồng Tư vấn Giao lưu Văn hóa, nghệ thuật các tỉnh vùng biên giới Việt Nam-Campuchia năm 2012, cụm Giao lưu An Giang tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Văn hóa dân tộc, Thủ trưởng các đơn vị liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái;
- Lưu: VT, Vụ VHDT, ĐV

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác