4446/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc Thành lập Ban Tổ chức Giao lưu Văn hóa, nghệ thuật vùng biên giới Việt Nam-Campuchia năm 2012, cụm Giao lưu mở đầu tại An Giang

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Công văn số 1707/VPCP-HTQT ngày 24 tháng 03 năm 2012 của Văn phòng Chính phủ về việc tổ chức các hoạt động “Năm Hữu nghị Việt Nam-Campuchia”;

Thực hiện Quyết định số 1150/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 3 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Đề án tổ chức các hoạt động kỷ niệm Năm Hữu nghị giữa Việt Nam với Lào, Campuchia, Hàn Quốc và Ấn Độ;

Thực hiện Quyết định số 4234/QĐ-BVHTTDL ngày 01 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc “ban hành Kế hoạch tổ chức Giao lưu Văn hóa, nghệ thuật vùng biên giới Việt Nam-Campuchia năm 2012”;

Căn cứ Công văn cử thành viên tham gia Ban Tổ chức Giao lưu Văn hóa, nghệ thuật vùng biên giới Việt Nam-Campuchia năm 2012, cụm Giao lưu tại An Giang của các đơn vị: Văn phòng, Vụ Thi đua-Khen thưởng, Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục Nghệ thuật biểu diễn, Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh: An Giang, Kiên Giang và Đồng Tháp;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Văn hóa dân tộc, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Vụ trưởng-Giám đốc Cơ quan Đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Thành phố Hồ Chí Minh,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Tổ chức Giao lưu Văn hóa, nghệ thuật giữa các tỉnh biên giới Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Vương quốc Campuchia năm 2012, cụm Giao lưu tại An Giang gồm các ông, bà có tên sau đây:

1. Mời Ông Hồ Việt Hiệp-Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang-Trưởng ban;

2. Ông Nguyễn Văn Lên-Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lich tỉnh An Giang-Phó Trưởng ban Thường trực;

3. Ông Hoàng Đức Hậu-Vụ trưởng Vụ Văn hóa dân tộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch-Phó Trưởng ban;
4. Ông Lê Ngọc Định-Phó Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch-Phó Trưởng ban;

5. Ông Phạm Kiều Linh-Phó Vụ trưởng-Phó Giám đốc Cơ quan Đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Thành phố Hồ Chí Minh-Phó Trưởng ban;

6. Ông Phạm Đình Thắng-Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy viên;

7. Ông Phùng Huy Cẩn-Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua-Khen thưởng, Ủy viên;

8. Ông Nguyễn Gia Lâm-Phó Vụ trưởng Vụ Văn hóa dân tộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy viên;
9. Ông Nguyễn Quốc Quỳ-Phó Chánh Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy viên;
10. Ông Dương Văn Quynh-Phó Giám đốc Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy viên;

12. Ông Ngô Quang Láng-Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang, Ủy viên;
13. Ông Nguyễn Văn Phát-Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Kiên Giang, Ủy viên;
14. Ông Trần Thắng Vinh-Phó Giám đốc Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp, Ủy viên;
15. Bà Nguyễn Kiều Duyên-Phó Trưởng phòng Ngân sách sự nghiệp, Vụ Kế hoạch, Tài chính, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy viên;

16. Bà Nguyễn Bích Hường-Trưởng phòng Châu Á-Thái Bình Dương, Cục Hợp tác quốc tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy viên;

17. Bà Đặng Lê Phương-Chuyên viên Cục Hợp tác quốc tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy viên;
18. Ông Lê Tất Việt-Chuyên viên Cơ quan đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy viên;

19. Bà Nguyễn Hải Nhung-Chuyên viên Vụ Văn hóa dân tộc, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy viên;
20. Ông Nguyễn Đại Việt-Chuyên viên Vụ Văn hóa dân tộc, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy viên.
Điều 2. Ban Tổ chức có nhiệm vụ:

- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch Giao lưu Văn hóa, nghệ thuật giữa các tỉnh vùng biên giới Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Vương quốc Campuchia năm 2012, cụm giao lưu tại An Giang sau khi được Ban Chỉ đạo thống nhất.

- Trưởng Ban Tổ chức có nhiệm vụ tổ chức, điều hành chung các hoạt động của Ban Tổ chức và phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Tổ chức.

Điều 3. Kinh phí hoạt động của Ban Tổ chức trích từ kinh phí tổ chức Giao lưu trong dự toán được duyệt theo quy định.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký, Ban Tổ chức Giao lưu Văn hóa, nghệ thuật giữa các tỉnh vùng biên giới Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Vương quốc Campuchia năm 2012, cụm Giao lưu tại An Giang tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 5. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Văn hóa dân tộc, Thủ trưởng các đơn vị, địa phương có liên quan và các thành viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Bộ trưởng;
- Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái;
- Lưu: VT, Vụ VHDT, ĐV

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác