4447/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Vương Duy Biên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm đón đoàn họa sĩ nước ngoài sang tham dự Triển lãm và giao lưu nhóm họa sĩ Việt Nam - Malaysia - Thái Lan

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 và Quyết định số 1973/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quyết định số 2924/QĐ-BVHTTDL ngày 28 tháng 8 năm 2015 về việc giao Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm tổ chức Triển lãm và giao lưu nhóm họa sĩ Việt Nam - Malaysia - Thái Lan;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cho phép Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm đón 06 họa sĩ quốc tịch Malaysia và Thái Lan vào dự Triển lãm và giao lưu nhóm họa sĩ Việt Nam - Malaysia - Thái Lan.
Thời gian: từ ngày 25 đến 31 tháng 12 năm 2015.
Địa điểm: tại Hà Nội và Sapa (tỉnh Lào Cai).
Điều 2. Về kinh phí: Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm chịu các chi phí ăn, ở, đi lại tại Việt Nam, bảo hiểm thân thể, tặng phẩm, phiên dịch, tiệc chiêu đãi và các chi phí liên quan khác (trích từ kinh phí tổ chức “Triển lãm và giao lưu nhóm họa sĩ Việt Nam - Malaysia - Thái Lan).
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm „ và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
-Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Vương Duy Biên;
- Lưu: VT, HTQT, ĐLP.8.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác