4448/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 4448/QĐ-BVHTTDL ngày 15 tháng 11 năm 2012 Về việc thành lập Ban Giám khảo cuộc thi sáng tác kịch bản chủ đề Phòng, chống HIV/AIDS năm 2012

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 1963/QĐ-BVHTTDL ngày 28 tháng 5 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về Phòng, chống HIV/AIDS năm 2012;

Xét đề nghị của Trưởng Ban Chỉ đạo Dân số, AIDS và các vấn đề xã hội,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Giám khảo cuộc thi sáng tác kịch bản chủ đề Phòng, chống HIV/AIDS năm 2012 gồm các ông (bà) có tên sau đây:

1. Ông Nguyễn Văn Sử - Phó Trưởng ban sáng tác Hội sân khấu Việt Nam - Trưởng ban;

2. Ông Chu Quốc Ân- Phó Cục trưởng Cục Phòng, chống HIV/AIDS,

Y tế, - Phó Trưởng ban;

3. Nhà viết kịch Nguyễn Ngọc Thụ - Trưởng ban sáng tác Hội sân khấu Hà Nội - Ủy viên;

4. Ông Ngô Quang Hưng - nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Văn hóa dân tộc, Phó Trưởng ban chỉ đạo Dân số, AIDS và các vấn đề xã hội - Ủy viên;

5. Bà Lê Thị Phượng - Phó Chánh Văn phòng Bộ, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Dân số, AIDS và các vấn đề xã hội - Ủy viên;

6. NSƯT Đức Trung - nguyên Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ - Ủy viên;

7. Nhà viết kịch Chu Thơm - nguyên Phó Trưởng phòng nghệ thuật, Cục Nghệ thuật biểu diễn - Ủy viên.

Điều 2. Thành lập Tổ Thư ký gồm các ông (bà) có tên sau đây:

1. Bà Vi Thanh Hoài, chuyên viên Vụ Văn hóa dân tộc, Thư ký Ban Chỉ đạo Dân số, AIDS và các vấn đề xã hội Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

2. Bà Lê Thúy Ngà, chuyên viên Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Bộ, Thường trực Ban chỉ đạo Dân số, AIDS và các vấn đề xã hội, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Ban Giám khảo và Tổ Thư ký cuộc thi có trách nhiệm tổ chức chấm các tác phẩm dự thi theo kế hoạch đã được phê duyệt và tự giải tán sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng Ban chỉ đạo Dân số, AIDS và các vấn đề xã hội, thủ trưởng các đơn vị liên quan và các ông (bà) có tên tại điều 1 và 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Lưu: VT, BCĐDS, TN (20).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác