4456/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG -Lê Tiến Thọ Theo BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc tham gia tổ chức "Lễ hội Hoa kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội" tại Hà Nội từ ngày 30/12/2009 đến ngày 03/01/2010

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Thực hiện Quyết định số 795/QD-TTG ngày 10 tháng 6 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chương trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long Hà Nội năm 2010; Quyết định số 2382/QĐ-BVHTTDL ngày 03 tháng 7 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc giao nhiệm vụ tổ chức các hoạt động trong chương trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội năm 2010;

Căn cứ Quyết định số 3038/QĐ-UBND ngày 29 tháng 6 năm 2009 và Kế hoạch số 164/KH-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2009 của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phân công thực hiện tổ chức "Lề hội Hoa kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội";

Căn cứ Quyết định số 2392/QĐ-BVHTTDL ngày 25 tháng 8 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể than và Du lịch về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng và Giám đốc Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam tham gia phối hợp với Sở Văn hoá, Thể than và Du lịch thành phố Hà Nội và các đơn vị liên quan tổ chức: "Lễ hội Hoa kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội" tại khu vực xung quanh Hồ Hoàn Kiếm và Vườn hoa Lý Thái Tổ, thời gian từ ngày 30/12/2009 đến ngày 03/1/2010.

Điều 2: Trung tâm Triển lãm văn hoá nghệ thuật Việt Nam chịu trách nhiệm thực hiện các nội dung công việc sau:

- Cố vấn về nội dung, hỗ trợ tư vấn về chuyên môn trong công tác tổ chức thực hiện.

-Cử thành viên tham gia Ban tổ chức điều hành hoạt động.

Xây dựng kịch bản chương trình Khai mạc, Bế mạc và các hoạt động Lễ hội.

- Phối hợp với  Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Công ty Cổ phần âm nhạc và giải trí DC, Đài Truyền hình Việt Nam và các đơn vị liên quan thực hiện chương trình Khai mạc, Bế mạc và các hoạt động trong khuôn khổ Lễ hội theo kịch bản được phê duyệt.

Chịu trách nhiệm chuẩn bị về sân khấu, âm thanh ánh sáng phục vụ tổ chức các hoạt động diễn ra tại khu vực Tượng đài Lý Thái Tổ.

Điều 3. Kinh phí thực hiện:

Trích từ nguồn kinh phí năm 2010 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp cho Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Giám đốc Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 4;

-Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh (để báo cáo);

- Lưu: VT, TLVHNTVN, TH.15.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác