4457/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v giữ nguyên một số hạng mục thuộc Dự án tôn tạo, mở rộng Khu di tích lịch sử Kim Đồng, tỉnh Cao Bằng

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 599/CV- SVHTTDL ngày 01 tháng 12 năm 2014 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng đề nghị được giữ nguyên một số hạng mục trong Dự án tôn tạo, mở rộng Khu di tích lịch sử Kim Đồng, tại xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng. Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:
Thỏa thuận nội dung xây dựng nhà tưởng niệm Kim Đồng và xây dựng tranh gốm phía sau tượng đài Kim Đồng thuộc Dự án tôn tạo, mở rộng Khu di tích lịch sử Kim Đồng, giai đoạn 2 (đấ được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thỏa thuận tại Công văn số 4212/BVHTTDL-DSVH ngày 21 tháng 11 năm 2014).
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lưu ý, để phù hợp với không gian khu di tích cần thu nhỏ quy mô xây dựng bức tranh gốm phía sau tượng đài Kim Đồng. Việc xây dựng phù điêu thực hiện theo quy định tại Nghị định số 113/2013/NĐ- CP ngày 02 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ về hoạt động mỹ thuật.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến để Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng phối hợp với chủ đầu tư bổ sung, hoàn chỉnh Dự án, sau đó triển khai các bước tiếp theo theo quy định hiện hành./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng;
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- Lưu: VT, DSVH, NVC. 7.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác