4459/VHTTDL-DSVH

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG - Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

CÔNG VĂN Về việc thỏa thuận Dư án tu bổ, tôn tạo Đình Triều, huyện Ứng Hoà, Hà Nội

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Côngvăn số 3169/VHTTDL-QLDS ngày 7 tháng 10 năm 2010 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội đề nghị thỏa thuận Dư án tu bổ, tôn tạo di tích đình, chùa, miếu Giang Triều, xã Đại Cường, huyện Ứng Hoà, thành phố Hà Nội. Sau khi nghiên cứu, xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý nêu như sau:

Đình Giang Triều đã dược Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) công nhận là di tích Kiến trúc- Nghệ thuật tại quyết định số 2890-VHQĐ ngày 27-9-1997 hiện đang xuống cấp, việc tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị di tích là cần thiết. Qua đối chiếu với hồ sơ công nhận di tích cấp quốc gia hiện lưu trữ tại Cục Di sản văn hóa, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thỏa thuận Dự án tu bổ tôn tạo nói trên gồm các hạng mục: tu bổ Đại bái và Hậu cung. Tôn tạo Nghi môn, sân vườn và các hạ tầng kỹ thuật, dịch chuyển và xây mới nhà vệ sinh thuộc khu vực đình Giang Triều. Tuy nhiên, cần lưu ý chỉnh sửa một số vấn đề sau:

- Bổ sung bản vẽ nối, vá và thay cốt ốp mang…các cấu kiện kiến trúc, đặc biệt cần có phương án bảo quản các mảng chạm khắc và dấu tích chỉ định niên đại.

- Không làm mới nhà Tả vu, Hữu vu, Văn chỉ vì không có cơ sở khoa học.

- Nghi môn cần làm theo lối tứ trụ truyền thống.

- Việc tu bổ, tôn tạo miếu chùa cần lấy ý kiến của nhân dân và chính quyền địa phong trước khi trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định theo quy định của Phát lệnh tín ngưỡng tôn giáo.

Bộ Văn hóa, Thể  thao và Du lịch đề nghị Sở Văn hóa, Thể  thao và Du lịch Hà Nội chỉ đạo chủ đầu tư hướng dẫn đơn vị tư vấn thiết kế chỉnh sửa, hoàn thiện Dự án và trình duyệt theo quy định hiện hành, Giao Cục Di sản văn hóa thỏa thuận thiết kế bản vẽ thi công của Dự án./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng, Hoàng Tuấn Anh (để b/c);

-Lưu: VT, DSVH, NAD.7.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác