445/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v thành lập Tổ soạn thảo Dự án “Gắn kết phát triển kinh tế và bảo tồn, phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số”

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quyết định số 3949/QĐ-BVHTTDL ngày 13 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc xây dựng Dự “Gắn kết phát triển kinh tế và bảo tồn, phát triển văn hóa các dân tộc số” thuộc Đề án “Bảo tồn, phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số Việt đến năm 2020;
Căn cứ công văn cử cán bộ tham gia Tổ soạn thảo của các cơ quan, đơn vị liên quan;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Tổ Soạn thảo Dự án “Gắn kết phát triển kinh tế và bảo tồn, phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số” gồm các thành viên:
1. Ông Vương Duy Bảo, Hàm Cục trưởng, Cục Văn hóa cơ sở - Tổ trưởng;
2. Ông Hoàng Minh Thái, Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Tổ phó;
3. Bà Vi Thanh Hoài, Chánh Văn phòng, Cục Văn hóa cơ sở - Ủy viên thường trực.
4. Bà Vũ Nguyễn Ngọc Chi, Phó trưởng phòng, Phòng quản lý bảo tàng, Cục Di sản văn hóa, Ủy viên;
5. Bà Nguyễn Thanh Nga, Vụ Lữ hành, Tổng Cục Du lịch, Ủy viên;
6. Ông Đinh Quang Kiểm, Chuyên viên Phòng Kế hoạch Tổng hợp và Quy hoạch, Vụ Kế hoạch, Tài chính, Ủy viên;
7. Bà Lê Thị Thúy Hằng, chuyên viên Vụ Văn hóa dân tộc, Ủy viên
8. Bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Trưởng phòng Kế toán - Tài chính, Cục Văn hóa cơ sở - Ủy viên;
9. Bà Nguyễn Lan Hương, Phó Trưởng phòng Hướng dẫn Nghiệp vụ Cục Văn hóa cơ sở - Ủy viên;
10. Ông Lê Anh Tuấn, Chuyên viên phòng Thiết chế văn hóa cơ sở, Cục Văn hóa cơ sở, Ủy viên;
11. Ông Phạm Tuấn Linh, Chuyên viên Văn phòng, Cục Văn hóa cơ sở, Ủy viên.
12. Ông Bùi Duy Chiến, Chuyên viên phòng Nếp sống văn hóa, Cục Văn hóa, Ủy viên thư ký;
Điều 2. Tổ Soạn thảo có trách nhiệm soạn thảo Dự án đúng tiến độ và tự giải thể khi hoàn thành.
Tổ Soạn thảo được hưởng các chế độ khi thực hiện soạn thảo Dự án theo quy định.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở và các thành viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
-Như Điều 3;
-Bộ trưởng (để b/c);
- TT Huỳnh Vĩnh Ái;
- Lưu: VT, VHCS, TH.20.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác