4460/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Số: 4460/BVHTTDL-DSVH ngày 05 tháng 12 năm 2013 Về việc Lập Dự án bảo tồn Khu vực khảo cổ học 18 Hoàng Diệu thuộc Khu Trung tâm Hoàng Thành Thăng Long – Hà Nội

Kính gửi: Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long-Hà Nội

Phúc đáp Tờ trình số ngày 39/TTr-TTHN ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long – Hà Nội đề nghị thỏa thuận chủ trương lập Dự án bảo tồn Khu vực khảo cổ học 18 Hoàng Diệu thuộc Khu Trung tâm Hoàng Thành Thăng Long – Hà Nội. Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

1. Về chủ trương: Thống nhất với đề nghị của Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long – Hà Nội về chủ trương lập Dự án bảo tồn khu vực khảo cổ học 18 Hoàng Diệu để bảo tồn và phát huy giá trị.

2. Về hồ sơ Dự án: Việc lập, trình duyệt và tổ chức thực hiện Dự án phải tuân theo quy định tại Nghị định số 70/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ Quy định chi tiết về thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh và Thông tư số 18/TT-BVHTTDL ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định chi tiết một số quy định về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích.

Trên đây là ý kiến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về chủ trương lập Dự án bảo tồn, tôn tạo tường Hành Cung phía Tây - Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long-Hà Nội, đề nghị của Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long-Hà Nội báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội xem xét, quyết định và bố trí kinh phí thực hiện từ ngân sách thành phố./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng;

-TT Đặng Thị Bích Liên;

-Lưu: VT, DSVH, LQV.09.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác