4462/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Số: 4462/BVHTTDL-DSVH ngày 05 tháng 12 năm 2013 Về việc Thỏa thuận chủ trương lập Báo cáo KTKT tu bổ cổng di tích đình Nhượng Bộ (Trong) huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ

Phúc đáp Công văn số 4835/UBND-VX5 ngày 19 tháng 11 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ đề nghị chủ trương lập Báo cáo kinh tế- kỹ thuật tu bổ, tôn tạo hạng mục cổng đình thuộc di tích đình Nhượng Bộ (Trong), xã Vĩnh Phú, huyện Phù Ninh. Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến:

1. Về chủ trương: Thống nhất với đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về lập Báo cáo kinh tế- kỹ thuật tu bổ, tôn tạo hạng mục cổng đình thuộc di tích đình Nhượng Bộ (Trong) để bảo tồn và phát huy giá trị bằng nguồn kinh phí xã hội hóa.

2. Về hồ sơ: Phải tuân theo quy định tại Nghị định số 70/2012/NĐ- CP ngày 18 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết về thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử  văn hóa, danh lam thắng cảnh và Thông tư số 18/TT- BVHTTDL ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số quy định về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích.

Trên đây là ý kiến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về chủ trương lập Báo cáo kinh tế- kỹ thuật tu bổ, tôn tạo hạng mục cổng đình thuộc di tích đình Nhượng Bộ (Trong) để Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ biết, chỉ đạo triển khai thực hiện theo quy định./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng;

-TT Đặng Thị Bích Liên;

-Sở VHTTDL tỉnh Phú Thọ;

-Lưu: VT, DSVH, LQV.08.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác