4466/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt nội dung Đề cương và Kế hoạch thực hiện cuốn sách ảnh “Đại hội Đại biểu toàn quốc các Dân tộc Thiểu số Việt Nam lần thứ nhất"

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 757/QĐ-TTg ngày 08 tháng 06 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Đại hội Đại biểu các Dân tộc Thiểu số Việt Nam; .

Căn cứ Quyết định số 4133/QĐ-BVHTTDL ngày 23 tháng 11 năm 2010 về việc làm sách ảnh các hoạt động của Đại hội đại biểu toàn quốc các Dân tộc nhiều số Việt Nam của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 4337/QĐ-BVHTTDL ngày 09 tháng 12 năm 2010 về việc thành lập Ban Chỉ đạo và Ban Biên soạn cuốn sách ảnh "Đại hội Đại biểu toàn quốc các Dân tộc Thiểu số Việt Nam lần thứ nhất" của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Dề cương và Kế hoạch thực hiện cuốn sách ảnh đại hội Đại biểu toàn quốc các Dân tộc Thiểu số Việt Nam lần thứ nhất" với các nội dung cụ thể tại Phụ lục kèm theo.

Điều 2. Giao Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm phối hợp với Vụ Văn hóa Dân tộc - Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch và Vụ Tuyên truyền, Ủy ban Dân tộc tổ chức thực hiện Đề cương và Kế hoạch thực hiện cuốn sách ảnh đại hội Đại biểu toàn quốc các Dân tộc Thiểu số Việt Nam lần thứ nhất".

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng, Hoàng Tuấn Anh (để b/c);

-Lưu: VT, (02), MTNATL, (02), CH (16).


ĐỀ CƯƠNG VÀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CUỐN SÁCH ẢNH "ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ VIỆT NAM LẦN THỨ NHẤT’’

 

(Ban hành kèm theo Quyết đinh số 4466/QĐ-BVHTTDL ngày 17 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ văn hóa, Thể thao và Du lịch)

I. CĂN CỨ LÀM SÁCH ẢNH VỀ "ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ VIỆT NAM LẦN THỨ NHẤT’’

-Căn cứ Quyết định số 4133/QĐ-BVHTTDL ngày 23 thang 11 năm 2010 về việc làm sách ảnh các hoạt động của Đại hội đại biểu toàn quốc các Dân tộc Thiểu số Việt Nam của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

- Căn cứ Quyết định số 4337/QĐ-BVHTTDL ngày 09 tháng 12 năm 2010 về việc hành lập Ban Chỉ đạo, Ban Biên soạn muốn sách ảnh "Đại hội đại biểu toàn quốc các Dân tộc Thiểu số Việt Nam lần thứ nhất" của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm xây dựng Đề cương và Kế hoạch thực hiện cuốn sách ảnh đại hội Đại biểu toàn quốc các Dân tộc Thiểu số Việt Nam lần thứ nhất" như sau:

II. MỤC ĐÍCH Ý NGHĨA:

- Để khẳng định thành công rực rỡ của Đại hội, lưu lại các tư liệu quý, đặc biệt các hình ảnh tiêu biểu của Đại hội, việc xuất bản một cuốn sách ảnh về Đại hội là rất có ý nghĩa;

- Chào mừng thành công của Đại hội, nhằm nâng cao tinh thần Đại đoàn kết các dân tộc. Thành công của Đại hội cho thấy sự chăm lo của Đảng, Nhà nước cũng như sự nỗ lực thống nhất ý chí và hành động để phát huy sức mạnh của các dân tộc Việt Nam vì mục tiêu dân giảm nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh;

Làm quà tặng của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ban Tổ chức Đại hội.

III.  ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT SÁCH ẢNH:

A. Nội dung:

1 Phần chữ:

- Lời giới thiệu (khoảng 1 trang, do Ban biên soạn viết),

- Bài phát biểu của Tổng bí thư Nông Đức Mạnh (toàn văn hoặc trích) có đăng kèm ảnh Tổng Bí thư đang phát biểu tại Đại hội (khoảng 2 trang),

- Bài phát biểu khai mạc của Phó chủ tướng Nguyễn Sinh Hùng (toàn văn hoặc trích) có đăng kèm ảnh Phó Thủ tướng đang phát biểu tại Đại hội (khoảng 2 trang);

- Bài viết của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Giàng Seo Phử (giới thiệu tổng quan Đại hội (có đăng kèm ảnh Bộ trưởng đang phát biểu tại Đại hội), bài viết được rút từ thông cáo báo chí của Đại hội, đồng chí Chu Tuấn Thanh - Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền UBDT dự thảo bài viết cho Bộ trưởng khoảng 2 trang, Danh sách Ban chỉ đạo và Ban tổ chức Đại hội (trình bày ngắn gọn) (khoảng 2 trang).

Tổng cộng: khoảng 20 trang +3 ảnh chân dung Tổng bí thư Nông Đức Mạnh, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Giàng Seo Phử (cả phần tiếng Việt và tiếng Anh)

2. Phần ảnh: được sắp xếp với các nội dung cơ bản như sau:

a. Đại hội trù bị (khoảng 5 ảnh),

b. Đại hội chính thức (khoảng 10 đến 15 ảnh)

c. Ảnh chụp các đoàn đại biểu các dân tộc với các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc (đăng tất cả các đoàn được chụp) (64 ảnh);

d. Các hoạt động sự kiện:

+ Lễ dâng hương tại Đền Hùng (10 đến 15 ảnh);

+ Lễ viếng các anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm thành phố Hà Nội (10 đến 15 ảnh);

+ Vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và thăm nhà sàn Bác Hồ  (15 đến 20 ảnh);

+ Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước gặp mặt các đại biểu dân tộc tiêu biểu (10 đến 15 ảnh);

+ Dạ hội (10 đến 15 ảnh);

+ Các hoạt động diễn ra trước thềm Đại hội như: Fesstival học sinh - sinh viên dân tộc thiểu số (Lễ khai mạc, Thăm trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn, Giao lưu tại Cung thể thao Quần Ngựa, thắp hương tại tượng đại Vua Lý Thái Tổ, thăm Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Viếng Đài liệt sĩ. . .); Triển lãm các dân tộc thiểu số Việt Nam đồng hành cùng sự phát triển của đất nước; Biểu diễn văn nghệ tại các điểm ngoài trời…(60 - 70 ảnh),

+ Họp báo thông báo kết quả  (3 đến 5 ảnh),

+ Các ảnh khác có liên quan (10 đến 15 ảnh):

+ Ảnh hoạt động chào mừng thành công Đại hội tại Thái Nguyên (3 đến 5 ảnh):

Lưu ý: Sau mỗi phần chính sẽ có 1 trang để tiếng (có thể để trắng hoặc dùng 1 ảnh tiêu biểu của phần kế tiếp in mờ).

Tổng cộng: khoảng 200 đến 250 trang + 250 đến 300 ảnh

3. Danh sách những người thực hiện:

a. Ban chỉ đạo:

- Ông Huỳnh Vĩnh Ái - Thứ trưởng Bộ VHTTDL - Trưởng ban;

- Ông Hà Hùng - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc - Phó Trưởng ban.

b. Ban biên soạn:

- Ông Vi Kiến Thành - Cục trưởng Cục MTNATL - Bộ VHTTDL - Trưởng ban;

- Ông Hoàng Đức Hậu - Vụ trưởng Vụ Văn hóa Dân tộc - Bộ VHTTDL - Thành viên;

- Ông Chu Tuấn Thanh - Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền - UBDT - Thành viên;

- Ông Nguyễn Phú Cường - Phó Cục trưởng Cục MTNATL - Bộ VHTTDL Thành viên;

- Bà Dương Thuý Hằng - Phó trưởng phòng Nhiếp ảnh - Cục MTNATL - Thành viên;

- Bà Chu Thu Hảo – Chuyên viên chính Cục MTNATL – Thành viên.

Tổng cộng: khoảng 2 trang (bao gồm 1 trang tiếng Việt

+ 1 trang tiếng Anh)

B. Hình thức:

- Sách song ngữ Anh - Việt in 4 màu chất lượng cao,

- Ruột: in 4 màu, giấy cút -xê 150, từ 250 đến 300 trang khổ 28 x 28cm: + Các mục có in: ảnh to (toàn cảnh sự kiện), ảnh nhỏ (chi tiết), Lưu ý: ảnh các đồng chí lãnh đạo đưa trước (Tổng Bí thư Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc Hội, Chủ tịch Mặt trận tổ quốc…);

+ Các trang chuyển tiếp: chọn ảnh to, đẹp in tràn trang.

- Bìa: bìa cứng bọc vải, chữ ép nhũ, áo bìa in 4 màu giấy cút-xê 250 láng mờ in hình 54 dân tộc

-  Số lượng: 1000 cuốn

IV. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN:

Thời gian

Công việc

Ghi chú

Tháng 11 và đầu tháng 12/2010

-Hợp trù bị, XD đề cương sơ bộ;

- Dự thảo trình ký các quyết định:

+ QĐ thành lập Ban chỉ đạo, Ban biên soạn,

+ QĐ phê duyệt Đề cương và Kế hoạch thực hiện

- Tổ chức phân loại, phóng ảnh ma-két.

 

Tháng 12/2010

Ban biên soạn làm việc, hoàn chỉnh các bài viết, chọn lọc ảnh, xây dựng ma-ket sơ bộ để làm việc với Nhà in và xin giấy phép xuất bản

 

Tháng 1/2011

- Thiết kế ma-két sách, dịch thuật.

 

Tháng 2/2011

-          In thử, đọc duyệt;

- Hoàn thiện ma-két, In sách;

 

Tháng 3/2011

Lễ giới thiệu, trao tặng sách và bàn giao cho Ủy ban Dân tộc.

 

 

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN:

Trích từ nguồn kinh phí tổ chức Đại hội Đại biểu các Dân tộc Thiểu số Việt Nam cấp qua Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm.

Trên đây là Đề cương và Kế hoạch thực hiện cuốn sách ảnh đại hội  “Đại biểu toàn quốc các Dân tộc Thiếu số Việt Nam lần thứ nhất" do Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm xây dựng.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác