4471/TB-BVHTTDL

TLBT,Phó CVP Phan Đình Tân Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Thông báo Số: 4471/TB-BVHTTDL ngày 06 tháng 12 năm 2013 Kết luận của Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên tại Hội nghị Sơ kết công tác tuyển sinh khối các trường Văn hóa nghệ thuật năm 2013 và triển khai công tác năm 2014

Ngày 12/11/2013, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Hội nghị Sơ kết Công tác tuyển sinh khối các trường Văn hóa nghệ thuật năm 2013 và triển khai công tác tuyển sinh năm 2014; đánh giá thực hiện Chỉ thị số 296/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và chương trình hành động của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đổi mới quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010-2012; triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm tiếp tục thực hiện đổi mới quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2013-2015.

Tham dự Hội nghị có đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, lãnh đạo của 40 cơ sở đào tạo đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp khối Văn hóa nghệ thuật, Thể dục thể thao.

Sau khi nghe báo cáo, triển khai các nội dung theo chương trình, ý kiến phát biểu thảo luận của các đại biểu dự Hội nghị, Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên kết luận:

1. Ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao tinh thần làm việc của Vụ Đào tạo trong việc chuẩn bị nội dung Hội nghị Sơ kết công tác tuyển sinh khối các trường Văn hóa nghệ thuật năm 2013 và triển khai công tác năm 2014.

2. Giao Vụ Đào tạo:

- Tiếp thu ý kiến của các trường, điều chỉnh, bổ sung và hoàn chỉnh báo cáo công tác tuyển sinh năm 2013, đánh giá cụ thể hơn kết quả một năm thực hiện thí điểm Đề án Thi tuyển sinh riêng, báo cáo lãnh đạo Bộ xem xét, gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Chuẩn bị các điều kiện để thành lập Hội đồng Hiệu trưởng các khối ngành để tư vấn giúp Bộ trưởng những vấn đề liên quan đến phát triển ngành, phát triển các trường và phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau, chia sẻ nguồn lực giữa các trường.

3. Yêu cầu các trường đại học, cao đẳng có nguyện vọng thi tuyển sinh riêng năm 2014 chủ động đề xuất, xây dựng Dự án, đăng ký với Vụ Đào tạo. Trên cơ sở đó, Vụ Đào tạo tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Bộ, đồng thời xây dựng kế hoạch làm việc với lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc điều chỉnh một số nội dung và mở rộng đối tượng các cơ sở đào tạo Văn hóa nghệ thuật, Thể dục thể thao tiếp tục thí điểm thi tuyển sinh riêng năm 2014.

4. Chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm tiếp tục thực hiện đổi mới quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2013 - 2015:

a) Yêu cầu các cơ sở đào tạo thực hiện nghiêm Công văn số 3504/BVHTTDL-ĐT ngày 25/9/2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc rà soát tình hình giáo trình hiện có của nhà trường; đề xuất giáo trình cần điều chỉnh, xây dựng mới; phối hợp với các trường cùng khối ngành, nhóm ngành để biên soạn giáo trình dùng chung. Đến năm 2015, tất cả các chương trình đào tạo tại các trường đều có đủ giáo trình phục vụ đào tạo cho tất cả các môn học, thực hiện dưới các hình thức: tổ chức biên soạn, lựa chọn, mua bản quyền của nước ngoài, dịch và in ở trong nước. Không đưa vào chương trình đào tạo các môn học chưa có giáo trình phục vụ đào tạo.

b) Thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 22/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai Kết luận số 51-KL/TW ngày 29/10/2012 của Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

c) Đổi mới căn bản việc phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục của các trường: xây dựng một số ngành trọng điểm, tiến tới có một số trường đạt đẳng cấp khu vực và quốc tế nhằm tăng cường nguồn nhân lực có chất lượng, trình độ cao.

d) Các trường cần tăng cường gắn đào tạo và nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ đáp ứng nhu cầu xã hội.

đ) Tập trung, phát triển đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý giáo dục của các cơ sở đào tạo nhằm bổ sung nguồn cán bộ, giảng viên của các trường; giữ vững ổn định quy mô và nâng cao chất lượng đào tạo; chọn lọc một số ngành đào tạo sau đại học để liên kết đào tạo với nước ngoài; đổi mới nội dung chương trình, phương pháp giảng dạy và đánh giá kết quả giáo dục đại học; ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy; chú trọng đào tạo ngoại ngữ cho cán bộ quản lý giáo dục và giảng viên các trường đại học, cao đẳng…

e) Tổ chức phát động phong trào thi đua trong toàn thể học sinh, sinh viên nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

g) Thực hiện Quy chế công khai theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 7/5/2009 của Bộ Giáo dục và đào tạo; các trường chủ động, tăng cường xây dựng chương trình hành động về đổi mới quản lý giáo dục đại học; xây dựng quy chế về quản lý, thực hiện nhiệm vụ, quy chế tuyển sinh, đào tạo; từng bước thực hiện việc kiểm định chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn Việt Nam và quốc tế; tăng cường vai trò, trách nhiệm của thủ trưởng các cơ sở đào tạo.

h) Về công tác sinh viên: Tăng cường giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống cho học sinh, sinh viên. Triển khai có hiệu quả, sáng tạo việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 03/CT-TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị gắn với đặc thù của ngành giáo dục.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo để các đơn vị liên quan biết và xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Các Thứ trưởng (để báo cáo);

- Các đơn vị liên quan (để thực hiện);

- Lưu: VT, THTT, ĐTM.60.

                                                              

 

 

 

 

 

 

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác