4474/QĐ-BVHTTDL

BỘ TRƯỞNG Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt danh mục tổ chức, cá nhân trúng tuyển chọn, xét chọn chủ trì thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2011

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Nghị định số 81/2002/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Quyết định số 3765/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thành lập các Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2011;

Căn cứ Biên bản các Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2011;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh mục các tổ chức và cá nhân trúng tuyển chọn, xét chọn chủ trì thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2011 (danh sách theo Quyết định này).
Điều 2. Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường có trách nhiệm thông báo cho các đơn vị trúng tuyển chọn, xét chọn; tổ chức thẩm định nội dung và kinh phí trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt; ký hợp đồng nghiên cứu khoa học với các đơn vị chủ trì đề tài bắt đầu thực hiện từ năm 2011; quản lý các hoạt động khoa học và nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Thủ trưởng đơn vị chủ trì, chủ nhiệm các đề tài trúng tuyển chọn, xét chọn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:- Như điều 3;
- Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh (để b/c);
- Các đ/c Thứ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, KHCNMT,


DANH MỤC ĐỀ TÀI TRÚNG TUYỂN CHỌN, XÉT CHỌN NĂM 2011

(Theo Quyết định số 4474  /QĐ-BVHTTDL ngày 20  tháng 12  năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch)

 

STT

Tên đề tài

 

Đơn vị chủ trì,

cá nhân chủ nhiệm

 

1

Văn hóa ứng xử con người Việt Nam (Qua khảo sát nông dân vùng đô thị hóa).

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

PGS.TS. Trần Đức Ngôn

2

Bảo tồn và phát huy đời sống văn hóa của cộng đồng dân cư ở khu tái định cư vùng thủy điện Sơn La.

Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam

TS. Hoàng Sơn

3

Văn hóa kinh tế làng nghề: Thách thức và giải pháp trong bối cảnh Công nghiệp hóa, Hiện đại hóa đất nước.

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

PGS.TS. Đinh Thị Vân Chi

4

Nghiên cứu Văn hóa dân tộc Rơmam ở Việt Nam phục vụ công tác tư liệu hóa, bảo quản và trưng bày tại Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam.

Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam.

Th.S Tô Thị Thu Trang

5

Nghiên cứu di sản văn hoá dân tộc Bố Y phục vụ công tác tư liệu hóa và trưng bày tại Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam.

Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam.

Th.S Trần Văn Ái

6

Nghiên cứu văn hoá truyền thống dân tộc Khmer phục vụ hoạt động tư liệu hóa, bảo quản và trưng bày của Bảo tàng Văn hoá các dân tộc Việt Nam

Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam.

Th.S Nông Quốc Tuấn

7

Nghiên cứu loại hình du lịch tâm linh ở Việt Nam

Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội.

Th.S Nguyễn Trùng Khánh

8

Xây dựng hệ thống tiêu chí thống kê du lịch nội địa.

Viện Nghiên cứu phát triển Du lịch

TS. Trương Sỹ Vinh

9

Nghệ thuật múa truyền thống Khmer vùng Nam Bộ.

Trường Cao đẳng Múa Việt Nam

PGS.TS. NSND Lê Ngọc Canh

10

Nghiên cứu căn cứ khoa học để xây dựng ngành Gia đình học ở Việt Nam.

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

PGS.TS. Nguyễn Văn Cương

11

Nghiên cứu cơ chế tự chủ tài chính ở các trường văn hóa nghệ thuật.

Vụ Kế hoạch, Tài chính

Th.S Nguyễn Kiều Duyên

12

Đánh giá thực trạng đào tạo và  nhu cầu nguồn nhân lực thể thao đến năm 2020 ở các tỉnh phía Nam.

Trường Đại học TDTT Thành phố Hồ Chí Minh

PGS.TS. Nguyễn Hiệp

13

Đánh giá thực trạng đào tạo và  nhu cầu nguồn nhân lực thể thao đến năm 2020 ở các tỉnh phía Bắc.

Trường Đại học TDTT Bắc Ninh

GS.TS Lưu Quang Hiệp

14

Mô hình tổ chức hoạt động và cơ chế chính sách cho các thiết chế văn hóa Việt Nam ở nước ngoài.

Cục Hợp tác quốc tế

TS. Nguyễn Văn Tình

(xét chọn)

15

Tăng cường quảng bá hình ảnh Việt Nam ở nước ngoài.

Cục Hợp tác quốc tế

TS. Ngô Phương Lan

(xét chọn)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác