4478/BVHTTDL-KHTC

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG - Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

CÔNG VĂN Về việc Thỏa thuận dự án tu bổ, tôn tạo di tích đền Tiên Yên, chùa Kim Rong, tỉnh Ninh Bình.

Kính gửi: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Bình

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 789/SVHTT&DL- KHTC ngày 05 tháng 10 năm 2010 của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Bình về việc đề nghị thoả thuận dự án tu bổ, tôn tạo di tích đền Tiên Yên và chùa Kim Rong. Sau khi nghiên cứu, xem xét hồ sơ dự án gửi kèm, và ý kiến thẩm định của Cục Di sản văn hoá tại Công văn số 827/DSVH-DT ngày 26 tháng 11 năm 2010, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

1. Cơ bản thống nhất với nội dung dự án tu bổ, tôn tạo di tích đền Tiên Yên và chùa Kim Rong do Công ty Cổ phần Kiến trúc và Đầu tư TPA lập tháng 9 năm 2010, bao gồm các nội dung: tu bổ hạ điện và thượng điện; tôn tạo và xây dựng mới trung điện và nghi môn của đền Tiên Yên. Tu bổ hạng mục tam bảo; xây dựng mới hạng mục nhà tổ, nhà mẫu, nhà ở tăng ni, nhà kho, nhà vệ sinh của chùa Kim Rong. Tôn tạo sân vườn, hạ tầng kỹ thuật, và các hạng mục phụ trợ khác Công tác đánh giá khảo tả hiện trạng di tích và các phương án tu bổ, tôn tạo các hạng mục của di tích đã phù hợp với qui chế bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh.

2. Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch lưu ý, chỉnh sửa một số nội dung sau:

- Phần thuyết minh của dự án: Bổ sung cơ sở pháp lý như Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa, một số Nghị định, Thông tư mới liên quan đến hoạt động xây dựng cơ bản, và các văn bản pháp lý liên quan đến hoạt động tu bổ, tôn tạo di tích. Bổ sung báo cáo đánh giá tác động môi trường. Công tác quản lý, trông nom nhằm phát huy giá trị của di tích sau khi được đầu tư tôn tạo, phục hồi.

Cần mô tả kỹ về hình thức, nghệ thuật kiến trúc, điêu khắc của các hạng mục di tích gốc còn hiện hữu, đồng thời đánh giá chi tiết và chính xác mức độ hư hỏng của các cấu kiện này để làm cơ sở đề xuất phương án tu bổ tận dụng tối đa các cấu kiện gốc có giá trị.

Thống nhất việc gọi tên các hạng mục của di tích, cho phù hợp giữa phần thuyết minh và bản vẽ. Vữa xi măng được dùng có mác 75# chứ không phải là 50# như phần thuyết minh

- Về quy hoạch mặt bằng tu bổ, tôn tạo tổng thể:

+ Không xây mới tả vu, hữu vu (hạng mục số 2) của đền. Do chưa có đầy đủ tư liệu, cơ sở khoa học, nên không phục dựng tam quan chùa.

+ Điều chỉnh diện tích sân lát trước cửa đền, đảm bảo cân xứng với nghi môn, và đền.

+ Nghiên cứu việc dịch chuyển nhà tam bảo lên gần phía với giếng mắt rồng, đồng thời dịch chuyển nhà tổ lên phía trước, đảm bảo thẳng hàng với nhà tăng, ni. Không nên làm nhà bếp, nhà kho thẳng hàng với nhà vệ sinh, cần bố từ nhà vệ sinh ở vị trí kín đáo để không ảnh hưởng đến mỹ quan của di tích .

+ Đối với hạng mục đền chính:

+ Cần bổ sung những căn cứ để xác định quy mô và hình thức kiến trúc của nhà trung điện xây mới.

+ Bổ sung các bản vẽ tu bổ các bộ vì nhà hạ điện. Có đánh giá và thiết kế hình thức chân tảng nhà trung điện.

+ Xem xét chỉnh sửa số liệu về chiều cao giữa bản vẽ hiện trạng A-A đền chính và các bản vẽ mặt cắt của các hạng mục đền chính.

+ Bổ sung bản vẽ thiết kế hệ thống cửa của đền. Nên điều chỉnh lại độ cao của cửa sổ hình chữ thọ của nhà hạ điện cho phù hợp.

- Đối với chùa Kim Rong:

+ Trong thuyết minh dự án khi đặt vấn đề tu bổ tam bảo, chỉ dịch chuyển vị trí, tuy nhiên, trong các bản vẽ thiết kế cơ sở thì có thay đổi về quy mô, kích thước và các bước gian. Do vậy, cần chỉ rõ phương án để bảo tồn tối đa các cấu kiện kiến trúc gỗ có khả năng tái sử dụng.

+ Cần thay đổi phương án thiết kế các hạng mục nhà tổ, nhà mẫu, nhà tăng theo hướng thu nhỏ lại (đề xuất cụ thể quy mô, kích thước), đảm bảo phù hợp với quy mô, kiến trúc của hạng mục tam bảo.

- Bổ sung phương án và bản vẽ cấp, thoát nước, bản vẽ cấp điện, điện chiếu sáng nội, ngoại thất, phòng chữa cháy, bản vẽ thiết kế sân vườn cho tổng thể khu di tích.

- Hạng mục nhà bao che cho tam bảo chùa cần tính toán để có thể sử dụng lại trong quá trình lắp dựng tam bảo tại vị trí mới.

- Phần dự toán: Cần rà soát đánh giá lại các nội dung được tính trong dự toán, cần tách những nội dung được tính theo đơn giá đặc thù. Việc bố trí thơ tay nghề cao chỉ để làm những công việc cần chuyên môn cao, đồng thời xem xét đơn giá và khối lượng vật liệu dùng cho các hạng mục.

3. Về nguồn vốn đầu tư: Trong những năm qua thông qua nguồn kinh phí của chương trình mục tiêu quốc gia về văn hoá, Bộ văn hoá, Thể thao và Du lịch đã và đang bố trí kinh phí cho nhiều dự án tu bổ, tôn tạo di tích trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Do vậy, đối với dự án này đề nghị Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình chủ động bố trí vốn từ nguồn ngân sách địa phương và huy động các nguồn vốn khác để thực hiện là chính, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch sẽ xem xét hỗ trợ một phần kinh phí để tu bổ phục dựng các hạng mục di tích gốc, cụ thể là hạng mục đền chính và toà tam bảo.

(Theo đúng tinh thần Công văn số 2`24/BVHTTDL-DSVH ngày 22 tháng 6 năm 2010).

Đề nghị Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Bình căn cứ vào các ý kiến nêu trên chỉ đạo đơn vị tư vấn chỉnh sửa dự án (gửi Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch dự án đã chỉnh sửa) trước khi trình Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định phê duyệt, đồng thời cho triển khai thiết kế bản vẽ thi công trình Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch kèm theo quyết định phê duyệt dự án) để xem xét thẩm định và bố trí vốn./.

 

Nơi nhận

- Như trên;

- Bộ trưởng (để b/c);

- Thứ trưởng Lê Khánh Hải;

- UBND tỉnh Ninh Bình;

- Cục Di sản văn hóa;

-  Lưu: VT, KHTC, PT. 10.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác